שבט
R' Shmuel Yaakov ben R' Tzvi
י"ז שבט תשמ"ה


Chaim Yitzchok ben Yehoshua Nachman
כ"ה שבט ת"ש


ר' ראובן הכהן בן חיים הכהן ז"ל
י"א שבט תשע"א


ר' יצחק מנדל בן יהושע ז"ל
ד שבט תשס"ח


ר' יעקב מנחם בן שלמה יצחק הלוי ז"ל
כ"ג שבט תשע"א


ר' חננאל שמואל בן יוסף ז"ל
ג שבט תשל"ו


ר' אריה יהודה בן זאב ז"ל
כ"ט שבט תשל"ז


ר' ארי' לייב בן משה ז"ל
כ"ט שבט תשס"א


מ' רינה בת שאול ע"ה
י"א שבט תש"נ


מ' עטל לאה בת אברהם אליהו ע"ה
ט"ו שבט תשס"ח


מ' מרים בת יאיר ע"ה
ח שבט תשע"ב


מ' מלכה בת אברהם ע"ה
ט שבט תשס"ו


מ' ליביה בת מרטון ע"ה
כ"ה שבט תשס"ה


מ' ליביה (לילי) בת ליאו ע"ה
ל שבט תשס"ה


מ' חנה
כ"ט שבט תרצ"ז


מ' חנה חנינה בת אהרן ע"ה
ו שבט תשס"ז


מ' זהבה גולדא בת שמואל ע"ה
ט"ז שבט תשע"ב


מ' הילדה בת שמעון רובל ע"ה
כ"ו שבט תש"נ


מ' דורה בת צבי ע"ה
כ שבט תשס"ו


מ' אירן בת יצחק ע"ה
י"ז שבט תשע"ב


מר אידה בת אליהו ז"ל
י"ב שבט תשס"ב


ה"ה בלימה, חוינה, שמואל בן יהודה הכהן ז"ל
י"ב שבט תש"ד


ה' שרול בן פסח ז"ל
י"ח שבט תשס"ו


ה' פליקס בן בנו ז"ל
י"ד שבט תשס"ה


ה' ניסים בן יוסף ז"ל
ט"ז שבט תשנ"ח


ה' משה בן יצחק ז"ל
ט שבט תשנ"ג


ה' מאיר בן מרדכי הכהן ז"ל
כ שבט תשס"ה


ה' יצחק בן אברהם ז"ל
כ"ט שבט תשס"ח


ה' יפים בן יעקב ז"ל
י"ד שבט תש"ע


ה' יעקב זאן בן יוסף ז"ל
ג שבט תשס"ט


ה' יורי בן יוסף ז"ל
י"ז שבט תשס"ח


ה' זאב בן מנחם ז"ל
י"ח שבט תשס"ז


ה' זאב אליהו בן יעקב ז"ל
י"ז שבט תשע"ב


ה' דוד בן אברהם ז"ל
י"ב שבט תשס"א


ה' אנדריי בן יוליוס ז"ל
כ"ז שבט תשמ"ט


ה' אמיל בן נח ז"ל
ל שבט תשס"ח


ה' אלחנן בן יצחק ז"ל
כ"א שבט תשס"ז


ה' אורי יצחק בן יחזקאל חיים ז"ל
כ שבט תשע"א


ה' אברהם אריה בן בן ציון ז"ל
י"ח שבט תשס"ה


ר' מנה עמנואל בן מנחם מנדל ז"ל
ט שבט תשל"ה


ר' יחזקאל מנחם בן אברהם שלמה ז"ל
ט שבט תשמ"ט


ר' אלי בן מנשה ז"ל
ט"ו שבט תש"נ


ר' אליעזר צבי בן שמואל גדליהו ז"ל
כ"ט שבט תשנ"ג


ר' שמשון בן ברוך ז"ל
כ"ט שבט תש"ה


ר' שמעון בן מכלוף ז"ל
כ"ט שבט תש"ח


ר' שמעון בן משה ז"ל
כ"ח שבט תש"ס


ר' שמעון בן ישראל ז"ל
כ"ד שבט תש"נ


ר' שמעון בן יחזקאל ז"ל
ט"ו שבט תשמ"ה


ר' שמואל שבתי בן יהודה לייב הכהן ז"ל
כ"ד שבט תשל"ב


ר' שמואל בן ארי' לייב ז"ל
כ"ג שבט תשמ"ב


ר' שמואל יוסף בן לייב מנדל ז"ל
ה שבט תשל"ד


ר' שמואל דוד בן יוסף צבי ז"ל
ט"ז שבט תשכ"ה


ר' שמואל בן צליק ז"ל
ד שבט תשנ"ט


ר' שמואל בן משה ז"ל
ל שבט תשנ"א


ר' שמואל בן חנניה ז"ל
כ שבט תשמ"ח


ר' שמואל בן אברהם ז"ל
י"ד שבט תשי"א


ר' שלמה מרדכי בן אליעזר ז"ל
כ"ו שבט תשכ"ב


ר' שלמה מאיר בן טובי' הכהן ז"ל
ט"ז שבט תשכ"ו


ר' שלמה יעקב בן יהודה לייב הכהן ז"ל
ט"ז שבט תרס"ט


ר' שלמה זלמן בן מיכאל ז"ל
כ"ו שבט תשמ"ה


ר' שלמה זלמן בן יוסף ז"ל
כ"ב שבט תשנ"ג


ר' שלמה בן שמואל ז"ל
כ"ה שבט תש"ס


ר' שלמה בן יעקב דב ז"ל
כ"ח שבט תשמ"ט


ר' שלמה בן יוסף ז"ל
ב שבט תשנ"ט


ר' שלמה בן יוסף ז"ל
י"ג שבט תשנ"ד


ר' שלמה בן אליהו ז"ל
ח שבט תשנ"ג


ר' שלום בן יהודה ז"ל
כ"ט שבט תשכ"ה


ר' שבתי בן משה חיים ז"ל
ה שבט תש"נ


ר' שבתאי בן נחום יעקב ז"ל
כ"ה שבט תשל"ט


ר' שאול בן יהושע ז"ל
כ"ה שבט תשל"ט


ר' שאול בן שלמה יחזקאל ז"ל
כ"ד שבט תרכ"ד


ר' שאול בן יצחק ז"ל
ד שבט תשנ"ה


ר' שאול בן דוד ז"ל
כ שבט תשנ"ג


ר' שאול בן אבא נתן ז"ל
כ"ו שבט תשכ"ג


ר' רפאל מרדכי בן שלמה משה ז"ל
י"ז שבט תשל"ה


ר' ראובן בן אליעזר ז"ל
ח שבט תשמ"ז


ר' ראובן בן עזריאל ז"ל
כ"ה שבט תשמ"ו


ר' ראובן בן ישראל יעקב ז"ל
כ"ה שבט תשנ"ה


ר' קרול בן הרשקו ז"ל
כ"ה שבט תשנ"ג


ר' קלמן בן צבי ז"ל
כ"ח שבט תשכ"ז


ר' צבי בן יהודה לייב ז"ל
י"א שבט תשל"ו


ר' צבי בן קלמן ז"ל
כ"ג שבט תשנ"ד


ר' צבי בן יצחק ז"ל
ג שבט תשנ"א


ר' צבי בן אברהם ז"ל
כ"ט שבט תשנ"א


ר' פסח בן משה ז"ל
כ"ד שבט תשמ"ח


ר' פסח בן אברהם יעקב ז"ל
י שבט ת"ש


ר' פנחס בן ישראל ז"ל
י"ט שבט תשמ"ו


ר' פנחס בן יעקב צבי ז"ל
כ"ג שבט תש"נ


ר' פישל בן אפרים ז"ל
ו שבט תשל"ב


ר' פייבל בן צבי הירש ז"ל
י"ז שבט תשנ"ה


ר' פיביל בן הירש יצחק ז"ל
י"ב שבט תש"נ


ר' עזריאל יהודא בן יוסף חיים ז"ל
כ"ח שבט תש"נ


ר' עזרא זליג אליעזר בן יעקב יצחק ז"ל
כ"א שבט תשנ"א


ר' נתן בן אלימלך ז"ל
כ"ד שבט תש"נ


ר' נתן בן אברהם ז"ל
ו שבט תשמ"ט


ר' נתן בן דוד ז"ל
כ"ה שבט תשל"ו


ר' נפתלי יוסף ור' משה
ט שבט תשמ"א


ר' נפתלי הרץ בן איסר ז"ל
ט שבט תשמ"א


ר' נפתלי בן יעקב ז"ל
ט"ו שבט תש"ב


ר' נפתלי בן חיים ז"ל
י"ג שבט תשכ"א


ר' נחמן בן ציון ז"ל
כ שבט תשל"ה


ר' נחום בן אלחנן ז"ל
י"ז שבט תשכ"ח


ר' נח בן יהודה ז"ל
א שבט תשל"ה


ר' נח בן חיים זאב הלוי ז"ל
י"א שבט תשנ"ח


ר' נוריאל בן אהרן ז"ל
ג שבט תשנ"ג


ר' משולם בן מנחם מנדל ז"ל
א שבט תשמ"ט


ר' משה שלמה בן נתן נטע ז"ל
כ"ב שבט תשס"ג


ר' משה שלמה בן אליהו דב ז"ל
ח שבט תש"ח


ר' משה מרדכי בן חיים ראובן ז"ל
כ"ח שבט תשכ"ח


ר' משה יצחק בן ניסן ז"ל
י שבט תשל"ד


ר' משה יחיאל מיכל בן שמואל ז"ל
כ"ד שבט תש"נ


ר' משה יוחנן בן צבי ז"ל
ל שבט תשמ"ב


ר' משה בן שמואל גרונם ז"ל
ב שבט תש"נ


ר' משה דוד בן ליב אהרן ז"ל
כ"ו שבט תש"נ


ר' משה דוד בן יעקב ז"ל
י"א שבט תשל"ב


ר' משה בן שלום ז"ל
ו שבט תשנ"א


ר' משה בן צבי ז"ל
כ"ב שבט תשנ"א


ר' משה בן פרץ ז"ל
ה שבט תשל"ג


ר' משה בן משה ז"ל
ל שבט תש"ס


ר' משה בן מאיר ז"ל
א שבט תש"נ


ר' משה בן מאיר ז"ל
א שבט תש"נ


ר' משה בן יוסף צבי ז"ל
כ"ה שבט תשכ"ו


ר' משה (מרוין) בן לואיס ז"ל
כ"ח שבט תש"נ


ר' מרדכי שרגא פייבוש בן יהושע נתן ז"ל
כ"ו שבט תשנ"ה


ר' מרדכי בן שמואל אליעזר ז"ל
כ"ה שבט תשמ"ז


ר' מרדכי צבי בן שלמה ז"ל
כ שבט תשס"א


ר' מרדכי זאב בן נפתלי ז"ל
ט"ז שבט תשט"ז


ר' מרדכי דוד בן אליהו ז"ל
כ"ג שבט תשנ"ח


ר' מרדכי בן צבי ז"ל
ב שבט תשי"א


ר' מרדכי בן מאיר ז"ל
ט"ו שבט תש"נ


ר' מרדכי בן לייב ז"ל
ג שבט תשנ"ב


ר' מרדכי בן יהושע ז"ל
ה שבט תש"נ


ר' מרדכי בן חיים ז"ל
א שבט תשכ"ט


ר' מרדכי בן בנימין ז"ל
ד שבט תשנ"ט


ר' מרדכי בן ארי' לייב ז"ל
ב שבט תשכ"ה


ר' מסעוד בן יצחק ז"ל
י"ג שבט תשמ"ח


ר' מנשה בן אלימלך ז"ל
כ"ו שבט תשכ"ח


ר' מנחם מנדל בן שלום ז"ל
ט"ו שבט תרפ"ט


ר' מנחם מנדל בן צבי ז"ל
י"ז שבט תשנ"ח


ר' מנחם מנדל בן יוסף יצחק ז"ל
ט"ו שבט תשל"ד


ר' מנחם מנדל בן יוסף ז"ל
ט שבט תשנ"ח


ר' מנחם יצחק בן שמואל ז"ל
י"ט שבט ת"ש


ר' מנחם בן ציון בן דב בער ז"ל
ח שבט תשמ"ז


ר' מנחם בן ציון בן מרדכיליב ז"ל
י"א שבט תשכ"ו


ר' מיכאל בן קלמן ז"ל
ט"ז שבט תשנ"ז


ר' מיכאל בן מאיר ז"ל
כ"ו שבט תשל"ז


ר' מוניש בן יצחק ז"ל
ט"ו שבט תש"נ


ר' מאיר זונדל בן אברהם ז"ל
א שבט תש"ל


ר' מאיר בן אברהם לייב ז"ל
י"ח שבט תשמ"ג


ר' מאיר בן שמואל ז"ל
ט שבט תשנ"ו


ר' מאיר בן צבי ז"ל
כ"א שבט תשמ"ג


ר' מאיר בן יצחק משה ז"ל
כ"ו שבט תשכ"ח


ר' מאיר בן יהודה ז"ל
א שבט תשכ"ו


ר' מאיר בן דוד ז"ל
י שבט תשנ"א


ר' מאיר בן אלטר ז"ל
ה שבט תשמ"ג


ר' ליפא בן ברוך ז"ל
ד שבט תש"נ


ר' לייבל בן שלמה ז"ל
ו שבט תש"נ


ר' לייב בן יוסף ז"ל
י"ד שבט תשמ"ה


ר' לוי יצחק בן מיכל ז"ל
י"ב שבט תש"נ


ר' לוי בן ירמיהו הלוי ז"ל
ה שבט תש"ל


ר' ישראל יעקב בן אברהם ז"ל
ג שבט תשמ"ז


ר' ישראל דוד בן יהושע הכהן ז"ל
ה שבט תשכ"ה


ר' ישראל בן שמעון צבי ז"ל
כ"ז שבט תשנ"ו


ר' ישראל בן צבי ז"ל
ה שבט תשל"ה


ר' ישראל אברהם בן ליסא ז"ל
כ שבט תשמ"ד


ר' ישעיהו בן אברהם ז"ל
ט"ז שבט תשל"ז


ר' ישעיהו אברהם בן יצחק ז"ל
י"א שבט תש"נ


ר' יצחק משה בן אלימלך ז"ל
ו שבט תשמ"ח


ר' יצחק יעקב בן פייבל ז"ל
כ שבט תשמ"ו


ר' יצחק יהודא בן אברהם גרשון הלוי ז"ל
י"ז שבט תשל"ט


ר' יצחק דוד בן אלקנה ז"ל
ז שבט תשנ"ט


ר' יצחק דוב בן יעקב ז"ל
י"א שבט תשכ"ז


ר' יצחק דוב בן נפתלי ז"ל
ד שבט תשמ"א


ר' יצחק בן אברהם ז"ל
כ שבט תשמ"ד


ר' יצחק בן שמואל הכהן ז"ל
י"ז שבט תשנ"ט


ר' יצחק בן פסח ז"ל
ו שבט תשנ"ח


ר' יצחק בן משה ז"ל
ה שבט תשנ"ג


ר' יצחק בן יחזקאל ז"ל
ח שבט תשמ"ג


ר' יצחק בן אלימלך ז"ל
ל שבט תש"נ


ר' יעקב שמשמון בן פנחס ז"ל
כ"ט שבט תשל"ג


ר' יעקב קופל בן חיים ז"ל
י"ד שבט תשכ"ט


ר' יעקב צבי בן אברהם הלוי ז"ל
ט שבט תשמ"ה


ר' יעקב פנחס בן מרדכי מנחם ז"ל
א שבט תשמ"ח


ר' יעקב משה קרפל בן יהודה ז"ל
י"א שבט תשמ"ה


ר' יעקב יהושע בן משה ז"ל
י"א שבט תש"נ


ר' יעקב בן צבי ז"ל
כ"ג שבט תשל"ז


ר' יעקב בן צבי הלוי ז"ל
י שבט תש"נ


ר' יעקב בן צבי ז"ל
כ"ה שבט תשל"ג


ר' יעקב בן מאיר ז"ל
כ"ו שבט תש"מ


ר' יעקב בן יצחק ז"ל
ו שבט תשנ"ה


ר' יעקב בן אליהו ז"ל
ה שבט תשנ"ז


ר' יעקב בן אהרן ז"ל
ח שבט תש"נ


ר' יעקב בן אברהם ז"ל
ל שבט תשנ"ג


ר' יעקב אפרים זלמן בן יצחק אייזיק ז"ל
ו שבט תש"ז


ר' יעקב אליעזר בן זאב ז"ל
ה שבט תש"נ


ר' יעקב אהרן בן משה ז"ל
כ"ד שבט תשל"ה


ר' יעקב (ז'ק) בן יוסף ז"ל
כ"ב שבט תשנ"ו


ר' יחיאל מיכל בן יוסף ז"ל
כ שבט תשמ"ג


ר' יחיאל מיכל בן יהושע ז"ל
ו שבט תש"נ


ר' יחזקאל בן גבריאל ז"ל
י שבט תשמ"ב


ר' יוסף שלום בן חיים זקן הכהן ז"ל
ז שבט תשנ"ז


ר' יוסף בן מרדכי שלמה ז"ל
א שבט תשל"ז


ר' יוסף מרדכי בן אברהם ארי' ז"ל
ל שבט תשכ"ז


ר' יוסף לייב בן יוסף ז"ל
ט"ז שבט תש"ל


ר' יוסף חיים בן יעקב ז"ל
י"ז שבט תש"נ


ר' יוסף בן אצלן ז"ל
ט"ז שבט תרצ"א


ר' יוסף בן משה ז"ל
ט"ו שבט תשל"ג


ר' יוסף בן משה ז"ל
כ"ג שבט תשט"ז


ר' יוסף בן יצחק יחזקאל ז"ל
כ שבט תשנ"ה


ר' יוסף בן יהושע פאליק ז"ל
ט שבט תש"נ


ר' יוסף בן דוד ז"ל
ז שבט תש"מ


ר' יונה בן יעקב יצחק ז"ל
ב שבט תשכ"ד


ר' יום טוב ליפמן בן משה ז"ל
כ שבט תשנ"ג


ר' יהושע העשיל בן משה ז"ל
ט"ז שבט תש"נ


ר' יהושע בן יצחק ז"ל
ל שבט תשנ"ב


ר' יהושע בן יהודה ישראל ז"ל
ג שבט תשמ"ג


ר' יהודה מאיר הכהן בן שלמה יעקב ז"ל
י"ג שבט תשי"ג


ר' יהודה חי' בן יעקב ז"ל
ט"ז שבט תשנ"ב


ר' יהודה בן יעקב ז"ל
ד שבט תשמ"ד


ר' יהודא בן אלכסנדר ז"ל
י שבט תשנ"ו


ר' יהודה בן אברהם צבי ז"ל
ח שבט תש"ל


ר' יאן בן משה ז"ל
כ"ט שבט תשמ"ח


ר' טיבריו בן יוסף ז"ל
י"א שבט תשס"א


ר' חיים שלמה בן יהודה יעקב הלוי ז"ל
י"ד שבט תשמ"ז


ר' יים צבי בן אהרן הלוי ז"ל
ט"ז שבט תש"כ


ר' חיים ישעי' בן יהודה לייב ז"ל
י"ג שבט תש"ח


ר' חיים יצחק בן משה צבי ז"ל
ט שבט תשס"א


ר' חיים יצחק אליעזר בן אורי הלוי ז"ל
כ שבט תשנ"ט


ר' חיים יעקב בן מנחם מנדל ז"ל
כ"ג שבט תשנ"ח


ר' חיים יואל בן מנחם ז"ל
כ"ו שבט תשמ"א


ר' חיים ברוך בן משה אברהם ז"ל
י שבט תשנ"ג


ר' חיים בן קאפל ז"ל
ד שבט תשמ"ה


ר' חיים בן מרדכי ז"ל
ט שבט תשנ"ז


ר' חיים אליעזר דוד בן משה ז"ל
י"ג שבט תשי"ד


ר' חיים אלימלך דב בן שלמה עלבע ז"ל
כ"א שבט תשל"ג


ר' חיים אביגדור בן אפרים פישל ז"ל
י"ג שבט תש"נ


ר' חיים (לוי דניאל) בן שלמה ז"ל
ל שבט תשמ"ט


ר' חביב בן יהודה ז"ל
ט שבט תשנ"ב


ר' זלמן משה בן שרגא ראובן ז"ל
י"א שבט תשל"ה


ר' זלמן בן יוסף ז"ל
ז שבט תשל"ה


ר' זליג בן שמשון ז"ל
י"ח שבט תשמ"ח


ר' זאב יהושע בן יצחק צבי ז"ל
ח שבט תשמ"א


ר' זאב וולף בן צבי הירש ז"ל
ב שבט תשכ"ז


ר' זאב וולף בן נחום ז"ל
י"ז שבט תשל"ה


ר' זאב גבריאל חיים בן ישראל שמעון ז"ל
כ"ג שבט תשמ"ד


ר' זאב בן שמואל ז"ל
י"ח שבט תשנ"ה


ר' זאב בן יוסף ז"ל
כ"ו שבט תשמ"ח


ר' הרברט בן מוריץ ז"ל
ז שבט תשמ"ו


ר' הנרי
ד שבט תשמ"ט


ר' הלל בן יהודה ז"ל
ג שבט תשכ"ט


ר' הירש יצחק בן יוסף (יוסי) ז"ל
י שבט תש"נ


ר' דוד עטיה בן אברהם ז"ל
כ שבט תשמ"ב


ר' דוד בן מנדל ז"ל
ט שבט תשכ"ז


ר' דוד בן צבי חיים ז"ל
י שבט תשל"ו


ר' דוד בן יהושע ז"ל
כ"ד שבט תשל"ד


ר' דוב בן אברהם ז"ל
כ"ז שבט תשט"ז


ר' דב בן פייבוש ז"ל
ג שבט תשנ"ח


ר' ד"ר לואיס בן דוד ז"ל
י"ט שבט תשנ"ז


ר' גרשון בן יעקב יוסף ז"ל
ה שבט תש"נ


ר' גרשון בן הלל ז"ל
כ"ג שבט תרצ"ד


ר' גרשון בן אריה לייב ז"ל
ו שבט תשמ"ו


ר' גריבה בן יעקב ז"ל
י שבט תש"נ


ר' גדעון בן יוסף ז"ל
כ"ד שבט תשל"א


ר' גבריאל בן אברהם ז"ל
י שבט תשמ"א


ר' ברל בן שלמה ז"ל
ה שבט תש"ד


ר' ברטהולד בן דוד ז"ל
כ שבט תשמ"ח


ר' ברוך משה נחמיה בן מנחם מנדל ז"ל
י"ב שבט תשמ"ח


ר' ברוך בנימין בן מרדכי זליג ז"ל
ז שבט תשל"ה


ר' ברוך בן יעקב ז"ל
ג שבט תש"נ


ר' בנימין בן רפאל חנוך ז"ל
ח שבט תרע"ז


ר' בנימין בן שרגא ז"ל
כ שבט תש"נ


ר' אשר זליג בן יוסף ברוך ז"ל
ח שבט תשכ"ט


ר' אשר זאב בן נתן ז"ל
י"ד שבט תשמ"ח


ר' אריק בן קרל ז"ל
כ"ג שבט תשל"ט


ר' ארי' יהודה לייב בן אברהם ז"ל
כ"ז שבט תשס"א


ר' ארי' לייבוש בן משה ז"ל
י שבט תש"נ


ר' ארי' בן פנחס ז"ל
ט"ז שבט תשמ"ז


ר' ארי' בן יעקב ז"ל
י שבט תשנ"ח


ר' אפרים זליג בן יוסף משה ז"ל
י"ג שבט תש"נ


ר' אפרים בן מאיר ז"ל
כ"ז שבט תשנ"ח


ר' אפרים בן יעקב ז"ל
י"ד שבט תש"נ


ר' אלכסנדר בן משה ז"ל
י"ג שבט תשנ"ב


ר' אלישע בן אהרן ז"ל
כ שבט תשל"ב


ר' אליעזר תבי בן שמואל גדליה ז"ל
כ"ט שבט תשנ"ג


ר' אליעזר ליפמן בן ארי' לייב ז"ל
כ"ט שבט תשל"ה


ר' אליעזר יהודה בן חיים יחיאל ז"ל
ה שבט תשמ"ג


ר' אלי' משה בן יוסף ז"ל
ז שבט תרפ"ט


ר' אלי' זאב בן אברהם ז"ל
כ"ב שבט תש"נ


ר' אלי' בן יוסף ז"ל
כ"ו שבט תרע"ד


ר' אלחנן בן זלמן יוסף הכהן ז"ל
כ"ו שבט תרע"ט


ר' אהרן צבי בן אליעזר גרשון ז"ל
כ"א שבט תשנ"ח


ר' אהרן בן שמואל זאב ז"ל
ד שבט תשנ"ג


ר' אהרן בן יצחק הלוי ז"ל
ב שבט תשל"ט


ר' אהרן בן חיים ז"ל
ט"ו שבט תשל"ג


ר' אהרן אלטר בן נפתלי צבי ז"ל
כ"ו שבט תרצ"ו


ר' אדולף בן גרשון ז"ל
ח שבט תשנ"ה


ר' אברהם בן שלמה ז"ל
כ"ו שבט תש"מ


ר' אברהם נתן בן סנדר חיים הכהן ז"ל
כ"ג שבט תשס"ג


ר' אברהם משה בן יהושע ז"ל
ט שבט תשל"ו


ר' אברהם משה בן יהודה אליעזר ז"ל
י"ג שבט תשכ"ג


ר' אברהם מיכל בן משה ז"ל
ז שבט תשל"ה


ר' אברהם מיכל (מיכאל)
י"ג שבט תש"נ


ר' אברהם מאיר בן חיים חנוך העניך ז"ל
ג שבט תשמ"ג


ר' אברהם ליטמן בן משה צינא ז"ל
י"ח שבט תשנ"א


ר' אברהם ישעי' בן צבי ז"ל
כ"ד שבט תשנ"ב


ר' אברהם יקותיאל בן נתנאל ז"ל
ט"ז שבט תשל"ה


ר' אברהם יוסף בן לוי יצחק ע"ה
ז שבט תש"נ


ר' אברהם בן צבי הלוי ז"ל
י"ג שבט תשל"ה


ר' אברהם בן משה ז"ל
כ"ט שבט תשל"ו


ר' אברהם בן מרדכי ז"ל
כ"ג שבט תשכ"ב


ר' אברהם בן מרדכי ז"ל
י"ח שבט תשל"ו


ר' אברהם בן יששכר בעריש ז"ל
ד שבט תשל"א


ר' אברהם בן ישראל ז"ל
י"ב שבט תשמ"ב


ר' אברהם אהרן יהודה בן שמואל ז"ל
י"ד שבט תש"נ


ר' אביגדור בן שמאי ע"ה
ז שבט תש"ג


מ' שאשא גיטל בת ישראל אונגריש ע"ה
כ"ד שבט תשנ"ח


מ' פייה בת נתן ע"ה
כ"ח שבט תש"נ


מ' פאני בת מיכאל ע"ה
ט"ז שבט ת"ש


מ' נעמי (נעימה) בת יעקב אהרן ע"ה
כ"ז שבט תשמ"ו


מ' נירה בת שמואל ע"ה
כ"א שבט תשס"ד


מ' ליאוניה לילי בת דוד ע"ה
י"ז שבט תשס"ג


מ' כתון בת צמח ע"ה
י"ח שבט תשנ"א


חיה בריינדל שמואל זאב בן אביגדור ז"ל
ז שבט תש"ג


מ' שרה לאה בת ישראל ע"ה
י"ד שבט תשמ"ב


מ' שרה פייגל בת מאיר ע"ה
י"ט שבט תשל"א


מ' שרה יוכבד בת מנחם מנדל ע"ה
ל שבט תשמ"ט


מ' שרה בת שמואל יעקב ע"ה
ח שבט תר"פ


מ' שרה בת צבי הירש ע"ה
ז שבט תשכ"ג


מ' שרה בת מנשה ע"ה
ט"ו שבט תשל"ז


מ' שרה בת לייב אריה ע"ה
כ"ח שבט תשל"א


מ' שרה בת יצחק ע"ה
כ"ג שבט תשמ"ט


מ' שרה בת אליעזר ע"ה
כ"ז שבט תשנ"ז


מ' שפרינצה סבינה בת שמעון ע"ה
י"ד שבט תשס"ג


מ' שפרה בת צבי הלוי ע"ה
י"ב שבט תשנ"ט


מ' שמחה בת חיים ע"ה
כ"ג שבט תש"נ


מ' שמחה בת שריה ע"ה
כ שבט תשט"ו


מ' שלימא בת חנוך ע"ה
א שבט תשכ"ה


מ' שיינדל בת הרצל ע"ה
י"א שבט תשל"א


מ' שיינא עטיל בת אברהם ע"ה
כ"ב שבט תש"נ


מ' שיינא אסתר בת אברהם משה ע"ה
י"ד שבט תש"נ


מ' שושנה ריזל בת יהודה צבי ע"ה
כ שבט תשמ"ג


מ' שושנה דרייזל בת שלמה ע"ה
י"ג שבט תשמ"ג


מ' שולמית גולדה בת אורי שבתאי ע"ה
כ"ח שבט תרצ"ד


מ' שאשא בת ברוך בנדט ע"ה
כ"ו שבט תש"ד


מ' שאשא (שושנה) בת יעקב חיים בצלאל ע"ה
י"ד שבט תשמ"ו


מ' רייזל בת הירש ע"ה
ד שבט תשנ"ה


מ' ריבה בת מרדכי ע"ה
י"ב שבט תשכ"ה


מ' רחל בת חיים ע"ה
י שבט תשל"ח


מ' רחל בת אברהם ע"ה
ב שבט תשנ"ב


מ' רחל בת שלמה ע"ה
י"א שבט תש"ס


מ' רחל בת ולול זאב ע"ה
ה שבט תשנ"ח


מ' רחל בת בערל ע"ה
י"ז שבט תשנ"ד


מ' רויזא בת מרדכי ע"ה
ט"ז שבט תשנ"ז


מ' רוזין בת יצחק ע"ה
כ"ב שבט תשנ"ט


מ' רוזה בת שמואל נתן ע"ה
י"ח שבט תשנ"ו


מ' רוזה בת לוי יצחק ע"ה
ל שבט תשל"ו


מ' רוזה בת יהושע גוטמן ע"ה
כ שבט תשכ"ו


מ' רבקה מלכה בת משה יעקב ע"ה
א שבט תשמ"ז


מ' רבקה בת שמואל ע"ה
ל שבט תשמ"ט


מ' רבקה בת משה ע"ה
כ"ד שבט תשס"א


מ' רבקה (רגינה) בת מרדכי ע"ה
כ"ו שבט תשמ"ה


מ' קרולינקה בת יצחק ע"ה
ח שבט תשמ"ג


מ' קלרה בריינדל
י"ב שבט תשל"ב


מ' צ'רניקה בת אליהו ע"ה
ט שבט תשס"ג


מ' צ'רנו רחל בת דוב גרשקוביץ ע"ה
ה שבט תשמ"ו


מ' צ'רנה בת אליהו קפטנסקי ע"ה
ז שבט תשמ"ז


מ' ציפה בת שמואל ע"ה
י"ד שבט תשל"א


מ' צינא מרים בת אברהם מרדכי הכהן ע"ה
י"ז שבט תשכ"ח


מ' ציונה בת שמעון פרץ ע"ה
כ"ב שבט תשנ"ב


מ' צוטל בת יצחק ע"ה
כ"ה שבט תש"מ


מ' פרל לאה בת אליעזר ע"ה
י"ח שבט תשכ"ט


מ' פרימד בת יעקב הכהן ע"ה
י שבט תשמ"ט


מ' פריל בת דוד ע"ה
ט"ז שבט תשל"ח


מ' פרידה בת אריה לייב ע"ה
ט"ז שבט תשל"ו


מ' פרומא דבורה בת ברוך זלמן ע"ה
ז שבט תשל"א


מ' פעשא ריבה בת שרגא ע"ה
ט"ו שבט תש"נ


מ' פעשא דבורה בת יעקב דוד ע"ה
כ"ב שבט תש"כ


מ' פערל רחל בת צבי העניך ע"ה
ט"ו שבט תש"נ


מ' פסיא בת שבתי ע"ה
ט"ו שבט תש"נ


מ' פנינה בת יהושע ע"ה
י שבט תשל"ט


מ' פניה בת יוסף ע"ה
ד שבט תשכ"ה


מ' פלורה בת אלי אזובל ע"ה
ו שבט תשנ"ב


מ' פיניה בת מיכאל ע"ה
י"ד שבט תשכ"ד


מ' פייגה לאה
ט"ו שבט תש"נ


מ' פייגא בת יצחק ע"ה
ט שבט תשל"ד


מ' פייגא בת יוסף דוד ע"ה
י שבט תשנ"ט


מ' פייגא בת יעקב ע"ה
כ"ט שבט תשמ"ו


מ' פיגה בת דוד ע"ה
ז שבט תש"נ


מ' פולה בת יעקב ע"ה
כ"ד שבט תשנ"ב


מ' פאינה בת וולביל ע"ה
י"ד שבט תשנ"ג


מ' פאולינה בת יוסף ע"ה
כ"ו שבט תשנ"ז


מ' עלקא טויבא בת גוטמאן ע"ה
י"ד שבט תשכ"ד


מ' עטל בת שלמה ע"ה
י"ד שבט תשל"ט


מ' עטיל פיידעל בת משה וולף ע"ה
כ"ג שבט תשל"ה


מ' עטיל בילא בת יהודה לייב ע"ה
ל שבט תשכ"ב


מ' עטא ריווע בת שלום שכנא ע"ה
ח שבט תש"נ


מ' סיסיליה (חנה) בת ברוך ע"ה
י"ד שבט תשמ"ט


מ' סימה בת אברהם ע"ה
י"ג שבט תשס"ב


מ' סופיה בת חנוך העניך ע"ה
י"ב שבט תשנ"ד


מ' סוניה בת אהרן ע"ה
ו שבט תשנ"ב


מ' סולומון לוציה בת שלמה ע"ה
י"ז שבט תשל"ט


מ' נסיבה בת שמואל ע"ה
א שבט תשמ"ב


מ' נעכע בת יעקב ע"ה
א שבט תשל"ט


מ' ניסה בת יוסף אייזיק ע"ה
י"ב שבט תשמ"ב


מ' נזרדי בת אפרים ע"ה
י"ז שבט תשל"ח


מ' נוי נזי בת דוד ע"ה
ג שבט תשנ"ז


מ' מרים בת יצחק ע"ה
י"ט שבט תשל"א


מ' מרים מרגלית בת ישראל ע"ה
ל שבט תשכ"ד


מ' מרים ביילא בת אליעזר ע"ה
ד שבט תשל"ג


מ' מרים בת אברהם ע"ה
ה שבט תשס"א


מ' מלכה גיטל בת פנחס ע"ה
ב שבט תשכ"ז


מ' מלכה בלה (בטי) בת מאיר זאב ע"ה
ל שבט תשמ"ט


מ' מלה פעריל בת מרדכי ע"ה
ו שבט תשל"ג


מ' מינצע בת אהרן ע"ה
י"ב שבט תש"כ


מ' מינה בת חיים ע"ה
ל שבט תשנ"ב


מ' מינא גיטל בת יהודה ע"ה
ג שבט תשל"ז


מ' מינא בת יוסף ע"ה
ט שבט תש"נ


מ' מיכלה בת דוד ע"ה
כ"ט שבט תשכ"א


מ' מאשא בת משה הלוי ע"ה
ג שבט תשל"ב


מ' ליליה בת מירון ע"ה
כ"א שבט תשנ"ח


מ' ליבא יהודית בת חיים ישעי' ע"ה
ט"ז שבט תש"מ


מ' ליבא גיטל בת אברהם ע"ה
ז שבט תש"נ


מ' ליבא איטה בת אברהם יצחק הלוי ע"ה
י"ח שבט תשמ"ב


מ' לאה בת חיים מרדכי ע"ה
כ"ה שבט תשל"ה


מ' לאה בת מאיר ע"ה
כ"ג שבט תשכ"ה


מ' לאה מינדל בת מרדכי צבי ע"ה
ט"ו שבט תש"נ


מ' לאה בת אברהם יעקב ע"ה
ט"ז שבט תשל"ה


מ' לאה בת חיים יעקב ע"ה
ז שבט תשל"ז


מ' לאה בת צבי ע"ה
י"ד שבט תשמ"ה


מ' לאה בת בנימין ע"ה
ל שבט תשל"ו


מ' לאה בת אשר הכהן ע"ה
כ"ח שבט תש"מ


מ' לאה (ליזה) בת מאיר ע"ה
כ"ה שבט תשמ"ג


מ' ינטא בת אברהם לייב ע"ה
כ"ג שבט תשל"ד


מ' יטא בילה בת שמואל ע"ה
י"ט שבט תשנ"ט


מ' יונה בת יעקב חיים הלוי ע"ה
כ"ז שבט תשנ"ז


מ' יהודית בת מרדכי ע"ה
י"א שבט תש"ס


מ' יהודית בת מאיר ע"ה
י"ח שבט תשמ"ו


מ' טשארנא בת אליעזר ע"ה
י"א שבט תשל"ג


מ' טשארנא בת אברהם אהרן ע"ה
א שבט תשי"ז


מ' טעמא בת יצחק ע"ה
י שבט תש"נ


מ' טויבא מאריאשא בת גרשון ע"ה
כ"ט שבט תש"נ


מ' טובה ריסא בת פסח צבי ע"ה
י"ג שבט תשל"ג


מ' טובה לאה בת יוסף ע"ה
י"ד שבט תשנ"ג


מ' טובה בת נחום ע"ה
ה שבט תשמ"ד


מ' טובה בת נתן ע"ה
כ"ה שבט תשנ"ג


מ' חשא פייגל בת ליב ע"ה
ט שבט תש"נ


מ' חשא בת יצחק נפתלי הרץ ע"ה
א שבט תש"כ


מ' חסיה
כ"ו שבט תש"ו


מ' חסיה בת שמואל ע"ה
א שבט תשכ"ד


מ' חסיה בת שניאור זלמן ע"ה
ט"ו שבט תש"ל


מ' חנטשע מלכה בת דוד ע"ה
ט"ו שבט תשמ"ד


מ' חנה מרים בת יצחק ע"ה
כ"ו שבט תש"נ


מ' חנה הענה בת אלימלך ע"ה
י"ט שבט תש"נ


מ' חנה בת ישראל ראובן ע"ה
י"ד שבט תשנ"ה


מ' חנה אסתר (אטל) בת שמואל ע"ה
י"ב שבט תש"נ


מ' חנה אילה בת רפאל ע"ה
כ"ג שבט תשנ"ו


מ' חיענה בת דוב הכהן ע"ה
א שבט תש"נ


מ' חיה שרה בת אברהם אבא ע"ה
כ"ו שבט תשכ"ח


מ' חיה פריידא בת חיים ברזל ע"ה
י"ד שבט תשל"ד


מ' חיה פרומא בת יעקב ע"ה
ח שבט תשל"ב


מ' חיה פייגא בת לייב ע"ה
ט"ו שבט תשמ"א


מ' חיה מרים בת מאיר ע"ה
כ"ז שבט תש"נ


מ' חיה יוטא בת מנחם זכריה יעקב ע"ה
א שבט תשכ"ז


מ' חיה בת יצחק ע"ה
ב שבט תשל"ח


מ' חיה בת משה ע"ה
כ שבט תשס"א


מ' חיה בת יצחק ע"ה
ה שבט תשל"ח


מ' חיה אלטע אסתר בת כתריאל טורנאור ע"ה
י"ח שבט תשנ"ב


מ' חיה (אניה) בת שלום ע"ה
י"ז שבט תשנ"ה


מ' חוה מיכל בת אביגדור ע"ה
כ"ט שבט תשנ"ד


מ' חוה דינה גולדא בת אליעזר ע"ה
כ"ד שבט תשס"ג


מ' חביבה בת צבי ע"ה
ט"ו שבט תשנ"ז


מ' זלדה בת צבי ע"ה
י"ח שבט תש"ס


מ' זלדא בת משה ע"ה
כ"א שבט תשכ"ד


מ' זהבה בת יעקב יצחק ע"ה
כ שבט תשמ"ד


מ' זהבה בת אברהם שלום ע"ה
כ שבט תשל"ג


מ' ורה דבורה בת שמואל סולמון ע"ה
ו שבט תשנ"ח


מ' ולטינה בת נתן שוורץ ע"ה
כ"ד שבט תשנ"ב


מ' ויטל בת אליהו מיכל ע"ה
ט"ז שבט תשל"ד


מ' העניא בת יצחק אהרן ע"ה
ב שבט תשל"א


מ' הניה בת חיים ע"ה
ו שבט תשנ"ה


מ' הינדל בת מנדל ע"ה
י"ז שבט תש"נ


מ' הינדה אנטה בת איציק בער ע"ה
ט"ז שבט תשנ"ב


מ' הינדה אילה בת יעקב ע"ה
ג שבט תשנ"ה


מ' הינדא רויזא בת יעקב שרגא ע"ה
י"ג שבט תש"נ


מ' הינדא (איניקה) בת סטרון איסר ע"ה
כ"ז שבט תשמ"ה


מ' הדסה חיה בת הרב אליהו ע"ה
ה שבט תשנ"ב


מ' הבאבא בת ראובן ע"ה
א שבט תשנ"א


מ' דליה חוה בת יונה ע"ה
ב שבט תשמ"ט


מ' דינה בת מאיר ע"ה
ט"ו שבט תשמ"א


מ' דבורה בת יהודה לייב ע"ה
כ שבט תשל"ג


מ' דבורה בת משה ע"ה
ט"ו שבט תש"מ


מ' דבורה לאה בת שלמה אנשל ע"ה
כ"ד שבט תשנ"ה


מ' דבורה בת פנחס הכהן ע"ה
ט"ו שבט תש"מ


מ' דבורה בת משה שרגא פייבל ע"ה
ב שבט תשנ"ב


מ' דבורה בת יצחק ע"ה
כ"ט שבט תשל"ה


מ' גיטלה בת דוד ע"ה
י"ח שבט תשנ"ט


מ' גיטל בת יהושע ע"ה
כ"ב שבט תשל"א


מ' גיטל (טובה) בת חיים ע"ה
כ שבט תשנ"ב


מ' גיטה רוזה בת אברהם אליהו ע"ה
ל שבט תשמ"ד


מ' בתיה בת פנחס ע"ה
ד שבט תש"ס


מ' ברכה רבקה איטה בת אליעזר יוסף ע"ה
י"ב שבט תשמ"ז


מ' ברכה בת נחום ע"ה
י"ט שבט תשל"ח


מ' ברכה יהודית בת שרגא פייבל ע"ה
כ"ה שבט תש"ל


מ' ברכה בת אברהם זלמן ע"ה
י"ד שבט תשמ"ד


מ' ברכה בררוניה בת שמעון ע"ה
ה שבט תש"ס


מ' ברכה בת אברהם יצחק הלוי ע"ה
ל שבט תשמ"ה


מ' בלומא בת שמואל יעקב ע"ה
י"ב שבט תשל"ה


מ' בילא אלטע חוה לאה בת מרדכי גדליה ע"ה
י"ח שבט תשי"ג


מ' ביילא לאה בת נפתלי יוסף ע"ה
ט שבט תש"נ


מ' בטי (וטה) בת יעקב ע"ה
י"ז שבט תשמ"ח


מ' אסתר פרדיל בת אברהם ע"ה
י"א שבט תש"נ


מ' אסתר פייגא בת נתן נטע ע"ה
כ"ז שבט תשל"ה


מ' אסתר פייגא בת ישראל איסר ע"ה
י"ט שבט תש"ב


מ' אסתר בת יעקב שלום ע"ה
ח שבט תשל"ה


מ' אסתר ברכה בת שמעון ע"ה
כ"ט שבט תשכ"ט


מ' אסתר בת שמואל בנימין ע"ה
כ"ה שבט תשמ"ד


מ' אסתר בת משה ע"ה
י"א שבט תש"נ


מ' אסתר בת זוסמן ע"ה
ל שבט תשל"ו


מ' אלטע רבקה בת יעקב ע"ה
כ"ט שבט תשמ"ג


מ' אלגה בת גדליה ע"ה
ה שבט תשנ"ח


מ' איידיל בת עקיבא ע"ה
ג שבט תשט"ז


מ' איטה מרים בת לייביש הניך ע"ה
כ"ז שבט תש"נ


מ' איטה לאה בת אהרן ע"ה
י"ג שבט תש"נ


מ' אידה בת לייב ע"ה
כ"ב שבט תשכ"ח


מ' אגוסטה בן דוד ע"ה
ט"ו שבט תש"נ


מ' אהובה בת יוסף ע"ה
ח שבט תש"מ


מ' אדל בת אברהם לייב ע"ה
י"ג שבט תשל"ז


מ' אגוסטה בת ברוך (אברהם) ע"ה
כ"ב שבט תשנ"ד


ב' אביבה
ד שבט תשס"א


מ' (בטי) בלומה בת אליהו ע"ה
י"ט שבט תשמ"א


הרב אברהם אהרן יהודא בן שמואל ז"ל
י"ד שבט תש"נ


הילדה אביגיל צביה בת שמואל אריה ע"ה
כ"ה שבט תש"י


ה"ה שמואל
ד שבט תשנ"ח


ה' פנחס בן אשר ז"ל
י"ט שבט תשס"ג


ה' משה בן שלמה ז"ל
כ"ו שבט תשנ"ח


ה' ישראל אלכסנדר בן שלמה ז"ל
ו שבט תשס"ד


ה' זאמה בן ליפא ז"ל
י"ג שבט תשס"ג


ה' דוד שלמה בן מנחם מנדל ז"ל
י"ג שבט תשס"ג


ה' בלע בן אליהו איתן ז"ל
כ"ג שבט תש"נ


ה' אריה בן אפרים ז"ל
י"ד שבט תשס"ב


ד"ר שרגא בן צבי ז"ל
כ"ג שבט תשנ"א


ד"ר גבריאל בן אברהם ז"ל
ז שבט תשל"ב


ד"ר אליעזר בן אברהם מאיר ז"ל
י"ט שבט תשכ"ו


ר' בוריס בן דוד ז"ל
ה שבט תשס"ו
 
 
זכויות החברים - עץ חיים
מוסדות התורה  ישיבת עץ חיים

דף הבית >  מייסדים >  רבי אריה לוין

    רבי אריה לוין


ב"ה

 


שביבים מדמותו הנסתרת של הצדיק רבי אריה לוין, 'רב האסירים' ונדכאי ישראל, ששימש בתפקיד 'המשגיח' של ת"ת 'עץ חיים' קרוב לארבעים שנה | 'הצדיק הירושלמי' שהקדיש את חייו למען הזולת, אוהב הבריות ומקרבן לתורה | רך הלבב, שאת מפעליו הכבירים עשה בגפו, בלי להחזיק כל טובה לעצמו וברח מן הכבוד כל ימי חייו | האיש שמסר נפשו למען אסירי המחתרות ואשר היו כרוכים אחריו שרים וראשי ממשלה, מצא את שעשוע חייו בתפקיד המשגיח של 'עץ חיים' | בפיך ובלבבך לעשותו

המגרש רחב הידיים שקידם את תלמוד תורה "עץ חיים" המה ילדים משחקים בעליצות, כרגיל בכל יום בשעת הפסקת צהריים. קבוצות של דרדקים, מילאו את הרחבה בצווחות רמות וקריאות צהלה.

נער צעיר, בן טובים, צעד בצדדי החצר כמתגנב, פיו וכיסיו עמוסים קוביות סוכר ופרוסות חלבה לפי משקל. פה ושם הוא מעניק שטרות כסף לחברים מזדמנים תמורת אי אלו טובות הנאה, כמנהג בעלי בתים חשובים...

בתוך ההמולה השגרתית שהשתררה בחצר כמעט ואי אפשר היה לשים לב לאותו נער והתנהלותו התמוהה. אך הוא לא נעלם מעיניו הרחימאיות של המשגיח הנערץ - 'רבי אריה' - כפי שכונה בפי כל, סמל לצניעותו וענוותנותו המופלגת. מיד כאשר הבחין בו, ניחש כי משהו לא כשורה.

רבי אריה קרא לו לחדרו, הלוא הוא הקיטון הצר שבמסתור המדרגות. הילד התיישב, מתאמץ להסתיר את החשש שמקנן בו, אל מול מבטו הבוחן כליות אך מלא הטוב, של המשגיח.

רבי אריה אחז בזרועו והחל מלטפו בחום. במשך דקות ארוכות הוא ליטף את כף ידו של הנער ולחש בקול דממה דקה שוב ושוב: "לא תגנוב... לא תגנוב..." בהטעמת המילים בנימות של כאב, חמלה ואהבה.

הנער ניסה להלחם ברגשותיו, אבל ללא הצלחה. כמו נפתח הסכר, התפרצו הדמעות של הילד התמים שנפשו הייתה כלואה בתוך מנהג מעוות שהנהיג לעצמו, והתחרט על כך אלף פעם. הדמעות שטפו את לחיו וליבו. הבכי היה בכי של עזיבת החטא, חרטה על העבר וקבלה על העתיד.

מאוחר יותר סיפר רבי אריה את הדברים להוריו של הילד תוך שהוא מבטיח להם כי הוא כבר בטוח שילדם לא ישוב לדרכו הרעה בע"ה.

ההורים, רק שמעו את דבר המעשה והדם אזל מפניהם, הם נזדעזעו עד כדי עילפון.

התברר שבתקופה האחרונה החלו להיעלם מן הארנק בבית סכומי כסף מדי יום. ובהיות ואמו הישישה של האב התגוררה בביתם, תלו את המשוגה בה. לתומם סברו כי אלו מעשיה של האם שכבר אינה צלולה לחלוטין בדעתה כנראה. כתוצאה מכך, הם החליטו להעבירה אל בית אבות. היא הייתה אמורה לעבור לשם בעוד ימים מספר ואילולי היה המשגיח מגלה את סוד הכסף הנעלם, היה נגרם עוול משווע ובלתי נתפס לאותה זקנה שלא נגעה בממון לא לה...

כזה היה רבי אריה לווין, הדמות המלאכית שהסתובבה בירושלים והקרינה על נפשם הצעירה של רבים מבניה, בין שערי המוסד הגדול של 'עץ חיים'. גאון במידות, חכם בתורת הנפש ובקי בענווה, שעמד כל ימיו לימין חסרי הישע, האסירים והחלכאים.

 

בוצין בוצין מקטפיה ידיע

ביום ו' ניסן תרמ"ה התמלא ביתו הקט של ר' בנימין ביינוש ועטיל לוין, מן העיירה הרוסית אורלא שליד ביאליסטוק (כיום פולין), אורה ושמחה. בן קטן נולד לו, אריה נקרא שמו בישראל. זה הקטן גדול יהיה -

מאז שחר טל ילדותו, רדף חסד ואהב את הבריות באשר הם שם. הוא לא החמיץ שום הזדמנות לעזור ולסייע לנחשלים ממנו, לזרוק מילה טובה ולהעניק את החיוך שעוד יפורסם ועוד ירפא לבבות שבורים לאלפיהם.

אך כל זה היה רק לצד התמדתו הגדולה ואהבתו לתורה. את מירב זמנו, כוחו ואונו השקיע בתלמוד התורה ועמלה.

מסופר כי גם בשנים הארוכות שהיה הולך מדי שבת בשבתו לבקר את אסירי ציון, או כאשר הלך לבתי החולים השונים לעודד את המתייסרים בישראל, היה משנן לעצמו בדרכים ללא הפסק פרקי משניות. רק מאוחר יותר גילו את החיבור שחיבר על סדר מועד ועל סדר טהרות (שהוא, אגב, נעלם ביום מן הימים ולא נמצא עד עצם היום) כמו את מרבית כתביו.

כבר בנערותו גלה למרחקים ללמוד תורה. בתחילה למד בישיבה שבסלונים ולאחר מכן בסלוצק אצל הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ולאחר מכן, כאשר הגיע לכלל שנים, נכנס אל הישיבה הגדולה דוולוז'ין, אצל הנצי"ב, חתנו של הגר"ח.

מאז שנות ילדותו המוקדמות, קיננה בו השאיפה העזה לעלות אל ארץ אשר עיני ה' אלוקים בה, ארץ ישראל. מגיל קטן מאוד שאף לנשק את אדמת הארץ הקדושה, לשבוע מטובה ולברך עליה בקדושה.

ההזדמנות הגיעה מוקדם מכפי שצפה. בעודו בן תשעה עשר שנים, פרצה מלחמה גדולה בין רוסיה ליפן, והוא זומן להתגייס בצבא הרוסי. כמובן שהיה בכך סיכון וודאי לכל עתידו הרוחני כמו הגשמי, ולכן החליט לעלות ארצה. הוא נפרד מהוריו ומכיריו ויצא אל דרך החתחתים לעבר ארץ היהודים.

לאחר פרק ארוך ועמוס תלאות וייסורים, בהם נקנית ארץ ישראל, הגיע בר"ח אדר שנת תרס"ה אל חוף העיר יפו בארץ ישראל.

עם הגיעו את הארץ, פנה אל ביתו של רבה של עיר הנמל באותם ימים, יפו, הראי"ה קוק, והרב המליץ לו לעלות ירושלימה.

הוא אכן שם את פעמיו אל עיר הקודש ירושלים, נכנס אל ישיבת 'תורת חיים' בראשות הרב ר' יצחק וינוגרד, שם המשיך וחזר לתלמודו ביתר שאת. לא ארך הזמן עד שהוכר כעילוי צעיר וגאון שעדיו לגדולות ונפלאות.

חודשים ספורים עם בואו אל ארץ ישראל, הגיע רבה הראשי של ירושלים הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל והציע לו לשאת את גיסתו, אחות אשתו, ציפורה חנה בת הרב רבי דוד שפירא, רבה של קובנה בעברו. סבה, רבי חיים יעקב שפירא, שימש באותה עת כאב"ד בירושלים. אירוסיהם נערכו לפני חג הפסח, ובי"א תמוז תרס"ה הם נישאו בסימן טוב ובמזל טוב.

 

ללמוד וללמד, לשמור ולעשות

מיד לאחר נישואיו קבע רבי אריה את מקום מושבו בברחוב הר גריזים שבשכונת משכנות ישראל (כיום נקרא הרחוב על שמו) בירושלים. הבית היה קטן ומוזנח למדי, אך רבי אריה, כדרכו, לא ביקש לעצמו דבר מעבר לצורך המינימאלי ביותר להתקיים. בבית הדולף והרעוע הזה נולדו וחיו וגדלו שבעת ילדיו, ושפתותיו היו רינה לעולם.

בשנים שלאחר נישואיו המשיך לעסוק בתורה בישיבת 'תורת חיים' בה למד עד לנישואיו.

פחות מארבע שנים לאחר מכן הוסמך לרבנות על ידי רבה של ירושלים רבי שמואל סלנט ורבי חיים ברלין בנו של הנצי"ב.

בינתיים המשיך רבי אריה לשקוד על תלמודו, לעשות חייל, ובד בבד המשיך גם, בצו ליבו הגדול, לעזור ליהודים נחשלים ונדכאים שמצא בדרכו. העזרה הזאת החלה לאחר זמן למסד את עצמה, כאשר לקח על עצמו את המשימה הקשה של עידוד האסירים ונדכאי ישראל. כפי שיתואר להלן.

בשנת תרע"ז מונה להיות המשגיח בתלמוד תורה הגדול 'עץ חיים'. עד לאחרית ימיו שימש בתפקידו זה ברגישותו הרבה ובליבו הגדול. אין ספור סיפורים מופלאים ועובדות נוראות הוד, יכולים למלאות ספרים עבי כרס שיהוו אבני דרך בדרך לחינוך הבנים.

במהלך השנים עברו מאות ואלפי תלמידים תחת ידו הרכה, וכולם נקשרו אל דמותו האבהית בעבותות של אהבה.

גישתו המיוחדת, הבנתו העצומה בנפש זולתו, גרמו לתלמידים לראות בו אחד שהם יכולים לשפוך בפניו את צפונות ליבם, ורבי אריה היה מסכית לכל דבריהם, לעיתים גם להבליהם, בסבלנות אין קץ, כאילו כל הזמן שבעולם נמצא ברשותו וכי אין לו בעולמו כעת אלא אותם בלבד. הוא היה מייעץ להם ומנחם אותם, שומע אותם ומכוונם, והתלמידים בקרבתו חשו מוגנים ושווים ומוערכים.

זקנים וישישים, עודם זוכרים את אצילות פניו הנעימות, ואף לא אחד מהם אינו זוכר פעם שרבי אריה הרים את קולו, או יצא משלוות רוחו הנצחית. תמיד היה מאור פניו ועיניו מלאות ההבנה והרחמים, שוטף כל עקמומית שבלב תלמידיו מעריציו...

 

שובו לביצרון אסירי התקווה

השנים שקדמו לקום המדינה, כאשר הבריטים שלטו על הארץ, היו רוויות דם ומלחמה. הצעירים שהגיעו מכל קצוות תבל, כשלנגד עינם החלום הציוני הפועם, התרכזו בשתי קבוצות שלחמו למען הארץ כדי לכבשה מידי הזרים, להפיל את השלטון הבריטי, ולעיתים אף לחמו זה בזה. היו אלו פעילי האצ"ל והלח"י.

הבריטים השולטים רדפו את פעילי המחתרות שחוללו שמות בצבאם, ואלו שנתפסו, נשלחו למאסר בבית הסוהר הידוע לשמצה ה'קישלה' או לבית הסוהר המרכזי. היו שם קבוצות של נידונים למוות שנשפטו במשפט שדה ונידונו לתליה. הם ישבו לצד אלו שנשפטו 'רק' לשנות מאסר ממושכות.

אלו גם אלו ישבו בתת תנאים אנושיים. חדרים מעופשים ומחניקים, ובהרבה מהמקרים גם ללא ביקורים כלל, לא משפחה ובוודאי שלא פרקליטים כלשהם. רק אחד היה שקיבל את אישורי הרשויות לבקר כל את האסירים. רבי אריה לווין...

כאן החל לדבוק בו הכינוי, 'רב האסירים' או 'אבי האסירים', כשהוא למעשה משפיע בשני המישורים הללו, כרב וכאב, ברוב מסירות. הוא המשיך לשאת בתואר זה עד אחרון ימיו על כל הנטל שכרוך בכך. הוא עצמו העיד במכתב שמצאו לאחר לכתו כך: "כידוע, החזקתי במצווה לבקר את אחינו הנדכאים בבית הסוהר המרכזי וב'קישלה' משנת תרפ"ז בכל שבת ויום טוב. לא עצרני אף פעם גשם ושלג, קור וחום, במסירות נפש ממש..."

מסירותו הרבה וליבו הרחב כאולם כנראה השפיע אף על הערלים הבריטים האטומים, והוא הצליח להשיג אישורים לדרישות דתיות שונות, כדי לחזק את רוחם השפוף ולהיות להם לדמות אב בתוך המחשכים האיומים. כיסיו העמוקים, אותם תפרה הרבנית בבגדיו, היוו חוט מקשר לאסירים מן העולם החיצון. הם הכניסו פנימה פתקאות עם דרישות השלומים לקרובי משפחתם וכשיצא רבי אריה משערי בית הכלא, הלך ומסרם לכתובותיהם ומפיח שמחת חיים במשפחות שנותרו בלי משען ומשענה. כעת, היה רבי אריה מקבל מהם מכתבים ומחביא בכיסיו העמוקים והאסירים בכלא היו מקבלים אותם ומשיבים את נפשם עמהם.

אסירי עני וברזל, שישבו תחת המגף הבריטי, ראו ברבי אריה שהגיע לבקרם כל שבת ושבת, מלאך מושיע של ממש. הוא חיזק את רוחם ועודד את נפשם ונתן להם תקווה במקום שאין לו שם זכר.

עיניו הרכות וליבו המבין קנו את ליבם של האסירים על אתר, משום שאי אפשר היה שלא להבחין בליבו הדואג והאוהב, שמתאחד בצער ובקושי, ומייחל לטוב לעיתים יותר מן הנידון עצמו.

חומות הקישלה לבטח אוצרים בחובם אין ספור מעשים טובים ודיבורים של עוז וגבורה שדיבר ועשה רבי אריה. סודות של מסירות נפש ליוו יהודים אלי הגרדום והתקרבותם לאמת בסוף חייהם נזקפת לזכותו.

הוא לא היה מבדיל בין אסירים על לא עוול בכפם לבין אסירים שפלים, בין לוחמי צדק לעבריינים פליליים, בין קרובים לדת משה ובין רחוקים ופוקרים. את כולם אהב עד כלות, למען כולם פעל ואת כולם הבין והכיל במסירות שאינה יודעת גבולות.

 

ביקור חולים אין לו שיעור

לצד דאגתו הגדולה למען אסירי ציון, הנהיג רבי אריה לעצמו לבקר ולחזק גם את רוחם של חולי ישראל המתייסרים בחוליים בבתי החולים השונים בסביבות ירושלים והארץ כולה.

אותם ימים, סכנה של ממש נשקפה למי שהעז לבקר חולים על משכבם, במיוחד בעלי המחלות המדבקות כמו צרעת ושחפת. הללו נעזבו לגורלם ונשכחו מלב.

חולים התגוללו בין כותלי בתי החולים באין אונים, חסרי תקווה.

רבי אריה היה היחיד שההין להיכנס אליהם ולבקרם, להפיח בעצמותיהם את התקווה. והוא אכן חולל שם פלאות באמצעות רוחב ליבו הידוע ומסירותו הבלתי מתפשרת לכל אחד ואחד באשר הוא. הוא לא חת משום אדם ומכל מחלה ומכל מצב. הוא הגיע, בחיוכו הקסום, בדברי הנועם המרגיעים שלו, בהבנתו הגדולה והאיר את החשכה לאלפי חולים.

בין בתי החולים בהם הסתובב היו גם כאלו המיועדים לחולי נפש, לישישים, לסיעודיים, הוא היה מחזק את רוחם, קושר קשרים של אמונה ואהבה.

פעם טייל יחד עם בנו ברחובות ירושלים, לפתע ניגש אליהם אדם שחלף ברחוב והפטיר לעבר רבי אריה: "דרישת שלום מקרובך אצלנו במוסד לפגועי נפש..."

לאחר שהתרחק הלה, שאל הבן את אביו רבי אריה בתמהון, "מי הוא זה קרובנו במוסד המדובר?", לא היה לו ידוע לו קרוב משפחה חולה נפש.

אך רבי אריה השיב לו כי פעם הגיע אל בית החולים הזה ולפתע הבחין במטופל אחד מוזנח עם סימני חבלות על גופו. התעניין לפשר העניין וגילה כי האיש הלה הינו חסר קרובי משפחה וכי אף אחד אינו מגיע לבקרו, ומשום כך הרשו לעצמם מנהלי המוסד להזניח אותו וכשהיו פורצות מריבות בין החולים, היו מנהלי בית החולים מרשים לעצמם להכותו לשם דוגמה.

עוד באותו יום ניגש אל המנהל כשבידו עציץ חי שקנה, ובישר לו כי אותו חולה הינו קרוב משפחה, ומבקש כי יטפלו בו כיאות...

מני אז, היה מגיע מדי שבוע אל שערי בית החולים, לבקר את 'קרובו' האומלל, שזכה לקרבתו המיוחדת של רבי אריה.

 

אוהב את הבריות ומקרבן

קשרים רבים קשר עם גדולי ישראל, אך המשיך את שגרת חייו בין האנשים הפשוטים. ליבו הרחב של רבי אריה התבטא בכל מישורי החיים. כאשר ראה בעיניו איש ישראל, לא ראה אדם גרידא, אלא עולם מלא. הוא הביט בעיניו והזדהה עם מצוקותיו וסבלו ותחושותיו וגם עם שמחותיו ואושרו.

פעם שאלו מלווהו איך מרשה הוא לעצמו לעזור גם לאלו אשר אינם שומרי תורה ומצוות? ושמא מסייע הוא בידי עוברי עבירה הוא?

רבי אריה נענה ואמר לו כי בהיותו נמוך קומה הוא אינו רואה מה קורה על ראשו של העומד מולו ומה הוא חובש, "אני רואה ישר ללב..." אמר וביטא בכך בלא משים את תמצית דרכו ותורת חייו.

פעם נפגש עם שר חשוב במדינה בנושא חשוב. לפתע, בין הדיבורים, קלטו אוזניו הרגישות של רבי אריה רחש מכיוון החצר. "מי שם?" שאל, אך השר הרגיעו באומרו כי זהו אף אחד, רק נהגו. רבי אריה השתומם: "אף אחד? הנהג הוא אף אחד?". על אתר הכניסו רבי אריה, הושיבו אל השולחן והגיש בפניו כל מה שהיה לביתו הדל להציע. הוא כרכר סביבו וכמעט ששכח מי הוא בעצם כאן השר...

סיפר מנקה רחוב כי פעם חלף רבי אריה על פניו בעת שעסק בטיאטוא הרחוב, לפתע עצר, פנה אליו בחיוך ואמר לו כי הוא מקנא בו. "בי?" שאל המנקה משתומם, תוך שהוא מגניב מבט אל הסרבל המטונף שעליו, "מה יש לקנא בי?"

ר' אריה חייך אליו את חיוכו הטוב ואמר לו: "כל יום אתה מנקה את עולמו של הקב"ה! הקלה היא בעיניך? היודע אתה כמה זכויות תלויות בכך?"

"באותו יום", העיד המנקה, "הרגשתי מלך".

כוחה של מילה היוצאת מליבו של רבי אריה.

וזה היה סוד חייו. להתבונן בנפש האנשים, לראות את החלק הטוב ולהשתתף. לו כל אחד אחר היה חולף על פני אותו מנקה ואומר לו את שר' אריה אמר לו, אין ספק כי הדברים לא היו מותירים רושם כביר כל כך. אך מפיו של איש האמת, שכאשר הוציא את מילותיו מפיו אפשר היה להבחין באמתותם הבוהקת, ולשאוב מהם כוחות גדולים של תקווה, הייתה משמעות אחרת.

 

וכבוד גדול עשו לו במותו

רבי אריה נלקח לבית עולמו לדאבון כל לב ביום שישי ערב שבת הגדול, ט' ניסן תשכ"ט בירושלים עיר הקודש, בהיותו בן פ"ו שנים. ההלוויה התקיימה בשעות אחר הצהרים לפני כניסת השבת, וכך קוימה צוואתו שלא להספיד אחר מיטתו.

אחרי מיטתו צעדו גדולי ישראל, רבנים וראשי ישיבות, אך גם שרים וראשי עיריות, שחבו לו את חייו כשבא לבקרם בהיותם מאחורי הסורגים, טרם קום המדינה.

הוא הותיר אחריו תורה שלמה של מידות האדם, אורח חיים של נתינה וחסד, ועם שלם, על כל פלגיו וגווניו, אבל וכואב, ומנסה לשמר ולזכור את ספר המוסר החי, את הלב הפועם והפתוח לרווחה לכל איש ישראל באשר הוא שם.

 

איש אשר רוח בו

נפשו הרחבה והעמוקה מני ים, הצליחה לרדת לנבכי נפשות התלמידים הרבים שעברו תחת ידיו, בין שערי המוסד הגדול והראשון בישראל, 'עץ חיים', ולהדריכם בדרך העולה בית ה'

 

הזהרו בבני עניים

עם שיעור קומתו של רבי אריה, הוא ידע גם לרדת לרגשות דקים ולחוש את צער הזולת, גם אם היה זה נער רך בשנים.

מנהג היה בתלמוד תורה 'עץ חיים' באותם ימים, לשגר לחתן בר מצווה כדורון דרשה, ספר שנקנה בכספי החברים לספסל הלימודים. כל תלמיד היה נותן סכום כספי קבוע, קונים ספר, ואין הספר ניתן כשי כל עוד לא עלה על העמוד הראשון קולמוסו של רבי אריה. בכתב ידו המיוחד והנדיר היה כותב את ההקדשה בשם החברים. מתנה ללא הקדשה של רבי אריה - כגוף ללא נשמה.

מספר רבי שניאור מייזליש: בכיתתי למד תלמיד אחד, בנם של עניים מרודים, אשר מחמת הדחק לא היה ביכלתו להשתתף בקניית דורון לחברים שהגיעו למצוות. כאשר הגיעו אותו תלמיד למצוות, לא אבו התלמידים לקנות לו ספר מתנה לבר-מצווה.

יומיים לפני הבר-מצווה, פגשני רבי אריה ושאלני: "מדוע לא הביאו אליי את המתנה עבור פלוני על מנת שאכתוב את ההקדשה כמקובל? הרי בעוד יומיים הבר מצווה". השבתי לו, שמאחר ותלמיד זה לא השתתף בקניית מתנה לשאר התלמידים, על כן אין קונים גם לו.

"לך לביתי" ציווה עלי רבי אריה "ואמור לאשתי שתיתן בידך את ה'חמישה חומשי תורה' הנמצאים על המדף העליון שבארון הספרים והביאם אלי". עשיתי כמצוותו.

משהבאתי את הספרים נאנח ואמר: "לא, לא לאלו התכוונתי. חזור ואמור לאשתי תחי', כי על המדף העליון מונחים 'חמישה חומשי תורה' חדשים שניתנו לבני חיים יעקב כמתנה לבר מצווה. החומשים הללו שהבאת אליי אינם חדשים ולא יאה לתיתם כמתנה לבר מצווה. ואילו החומשים של בני, חדשים הם וטרם השתמש בהם"...

ואכן, הורדו הספרים החדשים ורבי אריה כתב הקדשה בשם כל התלמידים, וכך זכה גם תלמיד זה למתנה בזכותו של רבי אריה.

בשעת כתיבת ההקדשה אמר רבי אריה: מי יודע כמה צער היה מצטער אותו תלמיד בראותו את בני כיתתו באים לשמחתו בידיים ריקניות והרי זו שפיכות דמים ממש. וכי בשל כך שנבצר ממנו מלהשתתף בשל אחרים - אשם הוא? חלילה! צריך לעשות הכל ובלבד למנוע מנער שבן עניים הוא...

 

ובלכתך בדרך

רבים מילדי הת"ת הגיעו מבתים מרוחקים, שהעדיפו את מסורת החינוך הערכית של 'עץ חיים' ששמה יצאה לתהילה בכל הארץ.

י. דמיטרובסקי, היה אחד מאלה, אשר בהמשך הפך להיות פרוספסור נודע. וגם אז, שנים רבות לאחר מכן סיפר ברוב רגש על אותם ימים כשהיה תלמיד ב'עץ חיים': בן יחיד הייתי להוריי ששלחו אותי ללמוד ב'עץ חיים'. הייתי אז רק בן עשר שנים. התגוררנו בשכונה מרוחקת מאד, בשכונת 'נחלת שבעה'. כשנודע הדבר לרבי אריה, הוא התחיל ללוות אותי מדי יום לאורך כל הדרך, מהלך הליכה ניכר, במשך שנה תמימה!

 

עשה זאת למעני

אחד התלמידים שהוריו היגרו לאוסטרליה הרחוקה, ביקשו להעניק לבנם חינוך תורני, אחרי שלמד בבית הספר האוסטרלי 'הר הצופים'. בשנת תש"ט הם שלחו את בנם לירושלים לאחד מקרובי משפחתם שהיה מזכיר הממשלה לשעבר (זאב שרף), עם הבקשה שירשום אותו בתלמוד תורה 'עץ חיים'!

משנכנס הילד לתלמוד תורה, הרגיש עצמו כנטע זר. לבוש היה בחליפה הנהוגה בבית הספר באוסטרליה, מכנסיים קצרות ומעיל, שעל דש הבגד התנוסס תג בית הספר. אף מגודל היה בבלורית שובבה והנערים שבמחיצתו חשו זרות כלפיו.

הנער היה נבוך, בודד ועזוב ולא ידע לשית עצות בנפשו. והנה, באחד הימים, ניגש אליו רבי אריה לווין, הניח זרועו על כתפו של הנער, נכנס עמו לכיתה ואמר לתלמידים:

"ברצוני שתכירו את 'בן משפחתי' שזה מקרוב זכה לעלות לארצנו הקדושה מאוסטרליה הרחוקה כי חשקה נפשו בתורה ולפיכך הגיע לירושלים כדי להסתופף בהיכלנו. בקשתי מכם: אנא קרבוהו אליכם"...

התלמיד סיפר, "לאחר דבריו הנרגשים של רבי אריה, הכל ביקשו את קרבתי, חשתי שנולדתי מחדש"...

 

שלא תהא קנאת אדם עלי

בהיותו משגיח בת"ת 'עץ חיים', למד שם גם בנו, חיים יעקב (שלפני פטירתו שימש כרבה של פרדס חנה).

הילד התגלה כבעל כשרון נדיר ובעל זכרון מופלא. ה'חברותא' שלו היה הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך, אשר היה מכנהו בכינוי של חיבה, 'העילוי'. לא אחת, כאשר המלמד ביקש ממנו לומר תוספות מסוים, היה חיים יעקב אומרו מילה במילה. דבר זה חזר ונשנה מספר פעמים. המלמד המופתע חשב כי הנער קורא את ה'תוספות' מתוך הגמרא, אך מה רבה היתה פליאתו בראותו כי הגמרא פתוחה בעמוד אחר לגמרי...

בתום שנת הלימודים נכתבה לו הערה על גבי התעודה בכתב ידו של המלמד, "המלאכים למדו אתך"...

משראה זאת רבי אריה, החליף את תעודת בנו בתעודה אחרת, בה היו הציונים במדרגה פחותה וזאת, הן כדי שלא יגבה לבו של הנער והן כדי שלא יקנאו בו חבריו לכיתה...

 

תענה ותאמר סלחתי

אצל רבי אריה, גם נער צעיר לימים, היה ראוי לכל יחס של כבוד ובנפשו הטהורה הוא הקפיד על כך בכל לב.

סיפר רבה הראשי של ירושלים, הרה"ג רבי בצלאל ז'ולטי זצ"ל, כי בהיותו ילד קטן, גם הוא היה מתלמידי המוסד 'עץ חיים'.

באחד הימים ערכו התלמידים מעשי קונדס כלשהו וחשדו של רבי אריה נפל עליו. "הסברתי שזו טעות ואינני מעורב כלל בשום מעשה קונדס ורבי אריה התרשם מדברי והבטיח לבדוק את טענותיי", סיפר רבי בצלצל את הסיפור מימי עלומיו.

לפנות ערב, הופיע רבי אריה בבית הוריי וביקש להביע את התנצלותו בפניי...

הוא בדק כהבטחתו ומצא שאכן לא היה לבצלצל קשר לחשד ובא לבקש ממנו סליחה ומחילה על שגער בו. "הוא לא עזב את הבית, עד אשר אמרתי לו שאני מוחל לו בלב שלם. הוא לא המתין עד למחר כדי שלא להלין כעס של זולתו חלילה, גם אם מדובר בסך הכל בילד קטן...".

כעין זה סיפר אחד מתלמידיו: בהיותי נער קטן, נמנה הייתי על תלמידי ישיבת 'עץ חיים'. באחד הלילות, הופתעו הוריי בראותם את רבי אריה ניצב בפתח ביתנו. התברר שבצהרי אותו יום, ניגשתי לחדרו של רבי אריה, כדי לשאול אותו דבר מה. הוא היה עסוק עד מאד באותה שעה ולכן ביקש ממני רבי אריה בעדינות שאמתין לו שעה קמעא. משהמתנתי שעה ארוכה ונוכחתי לדעת כי עדיין לא סיים את ענייניו - הלכתי לביתי. בלילה, הופתעתי כאשר רבי אריה סר לביתי כדי לשמוע מה היה לי לומר לו. מתברר, כי נזכר ועלה החשש בליבו, שמא ציערני בהמתיני לשווא ואני אך ילד רך... מחשבה זו הטרידה אותו.

תמהו הוריי ואמרו לו: "רבי אריה, וכי בשל כך היית צריך להטריח עצמך ולכתת רגלך בלילה להגיע אל בנינו? והרי יכול היית לשאלו למחרת היום מה היה חפצו!".

ענה רבי אריה, "רציתי להפיס דעתו של בנכם ולא חפצתי שיצטער בשל כך אף לילה אחד"...

 

מסתפק במועט

עבור עצמו לא ביקש רבי אריה מאומה. אפילו במסגרת התלמוד תורה, היו דרישותיו צנועות ומינימליות לחלוטין.

וכשם שדירתו צנועה היתה, כך היה חדרו בת"ת 'עץ חיים'. הוא שיכן עצמו תחת המדרגות והרגיש בנוח...

כשהתרחבו אגפי התלמוד תורה, סירב רבי אריה שיתקינו לו חדר בפני עצמו. לבסוף עלה בידי הממונים על הישיבה להשפיע עליו כי ישתכן בסוף הפרוזדור הארוך, שם איווה לו למושב כ'חדר' לאחר שקטע האחרון של הפרוזדור הופרד על ידי מחיצת עץ...

 

בפיך ובלבבך לעשותו

בשעת צהריים שטופת שמש של תחילת עונת האביב, שיחקו הזאטוטים בחצר התלמוד תורה וחמדו להם לצון. הם לכדו פרפר והחזיקוהו בכפות ידיהם הקטנטנות וסגרו עליו מכל עבר.

הם חיפשו אדם שיתאים לעניין וכשראו את המשגיח הרוחני, רבי אריה, חולף בחצר, הם החליטו כי איתו המשחק יצליח. הם ניגשו אליו ושאלוהו: "הפרפר שבידינו - האם הוא חי או מת?".

נדברו הילדים הקטנים ביניהם, להתחכם עם המשגיח הגדול, כך או כך: אם רבי אריה ישיב "הפרפר חי", הם ימעכו אותו וימיתוהו. ואם יאמר, "הפרפר מת", הם יפתחו את ידיהם ויפרח לו הפרפר...

בעיניו הנבונות הבין רבי אריה את התעלול וניצל את הרגע כדי להכניס לליבם דברים גדולים מהשגתם.

"האם אתם יודעים למה הדבר דומה? ללימוד התורה. הוא נמצא אצלנו ובידינו. אם רק נחליט שאנו רוצים בה, הוא יהפוך לחלק מאיתנו. אך אם לא, הוא יפרח מייד ואיננו.

"ילדים יקרים", סיים רבי אריה וענה להם, "גם בתורה וגם כעת, בידכם הדבר" - - -