כסליו
R' Mendel ben R' MOrdechai Tzvi Hacohen
ב כסליו תשמ"ט


R' Dov Ber ben R' Yitzchok
כ"ו כסליו תשס"א


M' Zelda bat R' Zalmen Uri Halevi
ח כסליו תשמ"ט


Ethel bat Chaim Reuven Hacohen
ט כסליו תשס"א


Chaya Sora bat R' Tzvi
ה כסליו תש"נ


מ' שיינה לאה בת יצחק ע"ה
ל כסליו תשנ"ז


ר' שלמה נחום בן ישעיה גבר ז"ל
כ"א כסליו תש"נ


מ' יענטא רחל בת יצחק זאב ע"ה
א כסליו תש"ג


ר' שרגא פייבל בן משה דוב ז"ל
י"ג כסליו תשמ"ה


ר' מנדל (מקס) בן אברהם לייב ז"ל
ד כסליו תשט"ו


ר' יחיאל מאיר בן עקיבא ז"ל
כ"ח כסליו תש"נ


ר' יוסף זלמן בן צבי ז"ל
י"ג כסליו תשס"ד


מ' שרה זלאטא בת צבי ע"ה
כ"ה כסליו תש"נ


מ' שרה ביילא בת אברהם דב ע"ה
כ"ג כסליו תש"נ


מ' רנה רחל לאה בת נתן ע"ה
כ"ב כסליו תשע"ב


מ' רנה (רינה) בת אנטון ע"ה
י"א כסליו תשנ"ה


מ' רחל ראשל בת יעקב ע"ה
א כסליו תשס"ה


מ' רחל ליפשא בת אלקנה ע"ה
י"ז כסליו תשמ"ה


מ' רבקה אולגה בת אברהם יהודה לייב ע"ה
ז כסליו תש"ס


מ' ראיסה בת מרדכי ע"ה
ב כסליו תשס"ח


מ' פריידא בת יעקב ע"ה
י"ט כסליו תש"נ


מ' פערל בת נחמן ע"ה
ט"ז כסליו תשס"ו


מ' לאה בת שמחה ע"ה
כ כסליו תשס"ה


מ' יוכבד בת שמעון פישר ע"ה
ט"ו כסליו תשס"א


מ' זוסיא (זושא) בת יחיאל ע"ה
כ"ב כסליו תש"ע


מ' דבורה רבקה בת ציון ע"ה
כ"ט כסליו תשנ"ו


מ' בונה בת חיים ע"ה
כ"ז כסליו ת"ש


מ' בוזה בת דוד ע"ה
ד כסליו תשנ"ה


מ' ארנה בת שלום ע"ה
א כסליו תש"ע


מ' אמה בת כילן ע"ה
ז כסליו תשע"א


מ' רות הלגה בת מיכאל ע"ה
י"ט כסליו תשמ"ו


מ' שרה סרח בת בנימין ע"ה
כ כסליו תשס"ו


ה' שלמה בן אהרן יוסף ז"ל
כ"ח כסליו תשס"ה


ה' עקיבא בן אברהם אבינו ז"ל
כ"ז כסליו ת"ש


ה' עזרא בן יום טוב שאול ז"ל
ח כסליו תשס"ט


ה' סרגיו' בן משה ז"ל
ה כסליו תשע"ב


ה' משה קנדל בן שלום ז"ל
י"ב כסליו תשס"ז


ה' משה חיים בן אהרן ז"ל
ט כסליו תש"א


ה' ליאון בן פאול ז"ל
כ"ה כסליו תשס"ה


ה' חיים יוסל בן הרש צבי ז"ל
י"ד כסליו תשס"ז


ה' זכריה בן צבי ז"ל
ח כסליו תשס"ט


ה' הרמן צבי בן שלום ז"ל
כ"א כסליו תשע"א


ה' בוריס ברוך דב בן ישראל ז"ל
כ"א כסליו תשס"ה


ה' אלכסנדר אליק יחזקאל בן זלמן ז"ל
כ"ז כסליו תשס"ז


ה' אידה בת ברל ע"ה
כ"ב כסליו תש"ע


ה' אברהם בן יצחק ז"ל
י"ז כסליו תשל"ז


ה' אברהם אהרן בן ישעיהו ז"ל
כ"ט כסליו תשס"ו


ר' יצחק לייב בן שלמה חיים אלטר ז"ל
כ"ב כסליו תשל"ז


ר' יחזקאל בן אלכסנדר סנדר הכהן ז"ל
ח כסליו תרפ"ח


ר' ארי' לייביש בן חיים אהרן ז"ל
י"ד כסליו תש"ג


ר' אשר זאלקי בן חיים אהרן ז"ל
י"ד כסליו תש"ג


ר' שרגא פאטיל בן מרדכי ז"ל
י"א כסליו תשי"ח


ר' שמריהו בן אריה אליעזר ז"ל
כ"ח כסליו תשל"ד


ר' שמעון בן שמחה ז"ל
כ"ו כסליו תשמ"ז


ר' שמעון בן משה ז"ל
ט כסליו תשנ"ד


ר' שמואל נח בן פנחס ז"ל
י"ט כסליו תרנ"ט


ר' שמואל משה בן יהודה ז"ל
כ"ט כסליו תשנ"ז


ר' שמואל יעקב בן ישראל שמעון ז"ל
ו כסליו תש"נ


ר' שמואל בן שלמה מאיר ז"ל
כ"א כסליו תשל"א


ר' שמואל בן עמנואל ז"ל
כ"א כסליו תשל"א


ר' שמואל בן וולף ז"ל
כ"ד כסליו תש"מ


ר' שמואל בן אהרן ז"ל
ב כסליו תשמ"ח


ר' שמואל בן אברהם ז"ל
כ"ז כסליו תשל"ד


ר' שמואל אשר בן אברהם דב הכהן ז"ל
ט"ז כסליו תשמ"ו


ר' שמואל אריה בן יעקב יחיאל מיכל ז"ל
י"ח כסליו תרפ"ח


ר' שמואל אליעזר בן יהודה אריה ז"ל
כ"ה כסליו תשנ"ז


ר' שמואל אבא בן מרדכי ז"ל
י"ג כסליו תש"נ


ר' שלמה בן נפתלי ז"ל
כ"ו כסליו תשנ"ד


ר' שלמה בן יחיאל מאיר ז"ל
כ"ז כסליו תש"נ


ר' שלום שכנא בן מנחם מנדל ז"ל
ד כסליו תשל"ג


ר' שלום בן שלמה שרגא ליפמאן ז"ל
כ"ד כסליו תשל"ז


ר' שלום בן צבי ז"ל
א כסליו תשמ"ו


ר' שלום בן ניסן ז"ל
כ"ב כסליו תשכ"ז


ר' שוני בן שמואל ז"ל
כ"ו כסליו תשל"ט


ר' שבתאי שפעסיל בן יהושע בנדט ז"ל
ד כסליו תשס"ב


ר' שאול בן צבי ז"ל
ו כסליו תשנ"ג


ר' רפאל בן משה ז"ל
י"ד כסליו תש"נ


ר' ראובן בן ימין ז"ל
י"ג כסליו תש"נ


ר' קלמן עמנואל בן מרדכי ז"ל
י"ד כסליו תשנ"ח


ר' קופל בן לייב ז"ל
כ"ה כסליו תשנ"ח


ר' קהת בן מרדכי ז"ל
כ"ג כסליו תש"נ


ר' צדוק בן שלום ז"ל
י"ג כסליו תשנ"ד


ר' צבי דוד בן יוסף אהרן ז"ל
כ"ב כסליו תשנ"ג


ר' צבי בן שמואל לייב ז"ל
כ"ז כסליו תשל"ד


ר' צבי בן נתנאל יוסף הכהן ז"ל
י"ג כסליו תרצ"ד


ר' צבי בן מרדכי הלוי ז"ל
כ"א כסליו תשמ"ד


ר' צבי בן ישראל איסר ז"ל
י"ב כסליו תשל"ז


ר' צבי בן יהודה ז"ל
י כסליו תשכ"ד


ר' צבי בן דוד ז"ל
ה כסליו תשמ"ו


ר' צבי בן אברהם יעקב ז"ל
כ"ד כסליו תשמ"ב


ר' פנחס בן אשר אנשיל ז"ל
כ"ה כסליו תש"נ


ר' פנחס בן איסר לייב ז"ל
י"ד כסליו תשנ"ז


ר' פישל ירוחם בן יוסף הלוי ז"ל
כ"ב כסליו תשמ"ג


ר' פאול ירחמיאל בן יצחק ז"ל
ט"ז כסליו תשנ"ג


ר' סמי שמואל בן ברוך אהרן ז"ל
י"ח כסליו תש"נ


ר' נתן נטע דב בן זלמן ז"ל
כ"א כסליו תש"ב


ר' נתן בן יצחק הרץ ז"ל
י"ב כסליו תשל"ז


ר' נתן בן יעקב ז"ל
כ כסליו תש"נ


ר' נפתלי צבי בן יוחנן דוד ז"ל
י כסליו תש"נ


ר' נפתלי הרץ בן לייבוש הי"ד ז"ל
כ"ה כסליו תש"נ


ר' נפתלי הרץ בן יוסף חיים ז"ל
ט"ז כסליו תש"ס


ר' נפתלי בן שמואל ז"ל
כ"ו כסליו תשנ"ה


ר' נפתלי בן מרדכי ז"ל
כ"ד כסליו תשכ"ז


ר' נחמיה בן דוד ז"ל
י"ג כסליו תשנ"ד


ר' נחמיה בן צבי הירש ז"ל
ט כסליו תשמ"ה


ר' נחום בן שלמה יוסף ז"ל
כ"ח כסליו תש"ס


ר' נחום בן יששכר ז"ל
י כסליו תשל"ז


ר' נח נפתלי בן דוד ז"ל
כ"ח כסליו תשל"ג


ר' נח בן יצחק ז"ל
ב כסליו תשמ"ד


ר' נח בן חיים אליהו ז"ל
ה כסליו תש"נ


ר' מתתיהו (מתיס) בן פרץ ז"ל
א כסליו תשנ"ט


ר' משה שמחה בן אברהם ז"ל
כ"א כסליו תשט"ו


ר' משה שלמה בן יעקב ז"ל
ו כסליו תשט"ז


ר' משה בן זיידה ז"ל
ה כסליו תשל"ח


ר' משה נחום בן צבי אריה ז"ל
א כסליו תשס"ג


ר' משה בן מרדכי ז"ל
י"ז כסליו תשס"ג


ר' משה יעקב בן יוסף ברוך ז"ל
כ"ב כסליו תשי"ח


ר' משה יחזקאל בן יעקב ז"ל
ח כסליו תש"נ


ר' משה יוסף בן יהודה לייב ז"ל
י כסליו תשס"ג


ר' משה יהושע בן יחזקאל ז"ל
כ"ה כסליו תש"ל


ר' משה חיים בן דוד ז"ל
כ"ז כסליו תשי"ב


ר' משה חיים בן מרדכי ז"ל
כ כסליו תשמ"ז


ר' משה חיים בן דוד ז"ל
כ"ז כסליו תשי"ב


ר' משה בן שלמה ז"ל
ט"ז כסליו תשל"ז


ר' משה בן משה ז"ל
י"ט כסליו תשמ"ט


ר' משה בן מרדכי אנשיל ז"ל
י"ד כסליו תש"נ


ר' משה בן יהושע יעקב ז"ל
כ"ה כסליו תשל"א


ר' משה בן חיים הכהן ז"ל
ד כסליו תשל"א


ר' משה בן זאב ז"ל
א כסליו תשל"ו


ר' משה בן וולף ז"ל
ה כסליו תש"ל


ר' משה בן דוד צבי ז"ל
כ"א כסליו תשמ"ז


ר' משה בן אליעזר ז"ל
ט"ו כסליו תשמ"ג


ר' משה אליעזר בן יעקב ז"ל
י כסליו תשמ"ד


ר' משה בן ישראל לייב ז"ל
ט"ו כסליו תשמ"ג


ר' משה אברהם יצחק בן אליהו ז"ל
א כסליו תשנ"ד


ר' מרק בן מקס ז"ל
י"ד כסליו תשמ"ה


ר' מרדכי מאיר בן משה ז"ל
ט"ו כסליו תש"נ


ר' מרדכי בן יעקב ז"ל
כ"ו כסליו תשמ"ז


ר' מרדכי בן יחזקאל ז"ל
כ"ט כסליו תשל"א


ר' מרדכי בן יוסף ז"ל
כ"ד כסליו תשס"א


ר' מרדכי בן אברהם ז"ל
כ"ד כסליו תשנ"ד


ר' מרדכי אברהם בן משה ז"ל
כ כסליו תשכ"ט


ר' מרדכי (מרקוס) בן אליעזר ז"ל
ח כסליו תשנ"ג


ר' מרדכי (מרקו) בן אריסטוט ז"ל
כ"ב כסליו תשנ"ד


ר' מקס בן שמעון ז"ל
ט"ז כסליו תש"נ


ר' מקס (מאיר) בן הרמן צבי ז"ל
י"ז כסליו תשל"ט


מנחם מענדל
י"ד כסליו תש"ג


ר' מנחם מנדל בן נחמן אליעזר ז"ל
ז כסליו תשכ"ב


ר' מנחם מנדל בן מרדכי ז"ל
כ"ה כסליו תשמ"ז


ר' מנחם בן שלמה לייב ז"ל
ב כסליו תשי"א


ר' מנחם בן מיירום ז"ל
ד כסליו תשל"א


ר' מנדל בן מרקו ז"ל
כ"ז כסליו תשמ"ו


ר' מנדל בן אברהם ז"ל
כ"ד כסליו תשנ"ו


ר' מיכל בן אברהם יעקב ז"ל
ט"ז כסליו תשי"ט


ר' מיכאל בן אמנון ז"ל
כ"א כסליו תשל"ט


ר' מיכאל בן אהרן ז"ל
ח כסליו תשמ"ג


ר' מוריס (משה) בן דוד ז"ל
ד כסליו תש"נ


ר' מאיר חיים בן מרדכי ז"ל
ז כסליו תשל"ט


ר' מאיר בן שמעון ז"ל
י"ח כסליו תשנ"ב


ר' מאיר בן מרדכי ז"ל
ד כסליו תשמ"ח


ר' מאיר בן איסר ז"ל
ו כסליו תש"נ


ר' מאיר אלכסנדר בן אלטר צבי הכהן ז"ל
כ"א כסליו תשמ"ב


ר' מאיר אייזיק בן שרגא פייבל ז"ל
כ"ז כסליו תשכ"א


ר' ליפא בן יהושע ז"ל
י"ח כסליו תשכ"ה


ר' לייב בן אברהם ז"ל
ב כסליו תשמ"ג


ר' ישראל שמעון בן נחמיה ז"ל
ו כסליו תרפ"ט


ר' ישראל בן מרדכי ז"ל
ו כסליו תשל"ח


ר' ישראל דוד בן בן ציון ז"ל
כ"ז כסליו תשס"א


ר' ישראל בן יצחק ז"ל
כ"ג כסליו תש"כ


ר' ישראל בן קלמן ז"ל
ו כסליו תשל"ה


ר' ישראל בן יעקב דב ז"ל
י"ג כסליו תשמ"א


ר' ישראל בן זאב ז"ל
כ"ז כסליו תשנ"ז


ר' ישראל בן דוד הכהן ז"ל
ח כסליו תשמ"ה


ר' ישעי'הו בן אברהם יצחק ז"ל
ט"ז כסליו תש"נ


ר' ישעיהו בן יואל ז"ל
י"ח כסליו תשס"א


ר' ישעיה ישראל מאיר בן זוסמן ז"ל
ל כסליו תשל"ה


ר' ישעי' בן אברהם הכהן ז"ל
י"א כסליו תש"נ


ר' ישכר דוב בן יצחק ז"ל
ד כסליו תרצ"ט


ר' ירחמיאל בן חיים יצחק ז"ל
י"ב כסליו תש"נ


ר' ירחמיאל בן פישל ז"ל
כ"ב כסליו תשמ"ה


ר' יצחק שלמה בן דוב ז"ל
י"ג כסליו תש"ב


ר' יצחק צבי בן אברהם יעקב ז"ל
כ"ה כסליו תש"ל


ר' יצחק בן אברהם ז"ל
ז כסליו תשל"ז


ר' יצחק מאיר בן אהרן חיים ז"ל
י"ד כסליו תש"ג


ר' יצחק ישיעהו בן יעקב יהושע ז"ל
כ"ד כסליו תש"נ


ר' יצחק זאב בן יוסף ז"ל
א כסליו תש"ג


ר' יצחק בן פסח הכהן ז"ל
י כסליו תשס"ב


ר' יצחק בן זלמן ז"ל
כ"ח כסליו תש"נ


ר' יצחק בן אליהו ז"ל
כ"א כסליו תשנ"א


ר' יצחק בן נחום ז"ל
כ"ה כסליו תש"נ


ר' יצחק אייזיק בן נחמן ז"ל
י"ז כסליו תש"נ


ר' יצחק אייזיק בן נח ז"ל
כ"א כסליו תשמ"ב


ר' יצחק אהוד בן אריה ז"ל
ח כסליו תשל"ט


ר' יעקב מרדכי בן יחיאל דובער ז"ל
י"ח כסליו תשכ"ו


ר' יעקב מרדכי בן יום טוב ליפמן ז"ל
י"ח כסליו תש"כ


ר' יעקב לייב בן ציון הירש ז"ל
י"ט כסליו תש"ט


ר' יעקב בן (הנס) ארי' ז"ל
י"ב כסליו תשנ"ה


ר' יעקב יצחק בן שלום חיים ז"ל
י"ב כסליו תשל"ב


ר' יעקב דוד בן אהרן יוסף ז"ל
כ"ב כסליו תשנ"ו


ר' יעקב בן שלמה הלוי ז"ל
ט"ו כסליו תשס"א


ר' יעקב בן ראובן ז"ל
י"ז כסליו תשנ"ו


ר' יעקב בן צבי ז"ל
כ"ו כסליו תשכ"ט


ר' יעקב בן משה מרדכי ז"ל
כ"ו כסליו תש"ל


ר' יעקב בן משה ז"ל
ז כסליו תש"מ


ר' יעקב בן משה דוד ז"ל
כ"ז כסליו תשמ"ה


ר' יעקב בן יהושע ז"ל
ט כסליו תשכ"ו


ר' יעקב בן יהודה ז"ל
י"ב כסליו תשנ"ו


ר' יעקב בן חיים ז"ל
ד כסליו תשל"ט


ר' יעקב בן דוד ז"ל
י"ב כסליו תשמ"ז


ר' יעקב בן דוד ארי' ז"ל
ד כסליו תש"ו


ר' יעקב בן אורי' שבתי ז"ל
כ"ח כסליו תשכ"ג


ר' יעקב בן אברהם ז"ל
י"א כסליו תשל"ה


ר' יחיאל מיכל הכהן בן בערל מאיר ז"ל
י"ז כסליו תש"ה


ר' יחיאל חנוך בן אהרן ז"ל
א כסליו תש"נ


ר' יחזקאל חיים בן אהרן ז"ל
י"ט כסליו תשמ"ו


ר' יוסף סאסי שנישל בן ישעיהו ז"ל
כ כסליו תשנ"ז


ר' יוסף זלמן בן הירש אהרן ז"ל
כ"ה כסליו תש"נ


ר' יוסף בן שמעון ז"ל
י"ד כסליו תרצ"ח


ר' יוסף בן שמואל יצחק ז"ל
י"ט כסליו תשנ"ב


ר' יוסף בן שלמה ז"ל
י"ב כסליו תשנ"ב


ר' יוסף בן סנדר ז"ל
י"ט כסליו תשמ"ב


ר' יוסף בן משה ז"ל
ז כסליו תש"ל


ר' יוסף בן מוטיל ז"ל
ב כסליו תשנ"א


ר' יוסף בן יצחק צבי הכהן ז"ל
א כסליו תשס"ג


ר' יוסף בן חיים ז"ל
כ"ג כסליו תש"ס


ר' יוסף בן הרשל ז"ל
כ"ו כסליו תש"נ


ר' יהושע שרגא פייביש בן יעקב חיים תנחום ז"ל
ח כסליו תש"נ


ר' יהושע בן חיים ז"ל
א כסליו תש"נ


ר' יהושע בן חיים ז"ל
ב כסליו תשנ"ז


ר' יהושע בן אברהם יואל ז"ל
י"ד כסליו תשמ"ט


ר' יהודה ניסן בן יצחק ז"ל
י"ב כסליו תשכ"ה


ר' יהודה לייב בן שלמה ז"ל
כ"ו כסליו תשל"ו


ר' יהודה לייב בן יצחק ז"ל
כ"ג כסליו תשי"ח


ר' יהודה בן יעקב חיים מאיר הלוי ז"ל
כ"ד כסליו תשל"ט


ר' יהודה בן אליעזר הלוי ז"ל
י"ז כסליו תשנ"ג


ר' יגאל בן משה ז"ל
כ"ז כסליו תשמ"ט


ר' חיים שלום שכנא בן משה ז"ל
ז כסליו תשמ"ו


ר' חיים שאול בן שמואל מאיר הכהן ז"ל
א כסליו תש"מ


ר' חיים ראובן בן צבי ז"ל
א כסליו תש"נ


ר' חיים בן יצחק יעקב ז"ל
ד כסליו תש"כ


ר' חיים צבי בן ארי' לייב ז"ל
כ"א כסליו תשכ"ב


ר' חיים ישראל בן ארי' ז"ל
ל כסליו תשנ"ח


ר' חיים ישכר בן אפרים פישל ז"ל
כ"ב כסליו תשמ"ה


ר' חיים הירש בן דוב (ברקה) ז"ל
ט"ו כסליו תשמ"ד


ר' חיים דוד יצחק בן רפאל שלמה ז"ל
י"ז כסליו תשי"ז


ר' חיים בן פנחס ז"ל
ל כסליו תשנ"א


ר' חיים בן יוסף ז"ל
י"ז כסליו תשכ"ב


ר' חיים בן אהרן אלתר ז"ל
ט"ו כסליו תשנ"א


ר' חיים (הנרי) בן יצחק ז"ל
ה כסליו תשמ"ב


ר' זרח מרדכי בן אברהם ז"ל
כ"ד כסליו תשל"ט


ר' זלמן ראובן בן אלי' אברהם ז"ל
ו כסליו תשי"ח


ר' זלמן בן מאיר שמואל ז"ל
כ"ו כסליו תש"נ


ר' זלמן בן ישראל ז"ל
ז כסליו תשכ"ז


ר' זיסו יעקב בן אברהם ז"ל
ח כסליו תש"נ


ר' זיסא בן צבי ז"ל
כ"ח כסליו תשמ"א


ר' זיגמונט סיני בן נפתלי הרצקה ז"ל
ט כסליו תשמ"ז


ר' זבולון בן שמואל שואל ז"ל
ב כסליו תשל"ט


ר' זאב לופו בן אברהם ז"ל
כ כסליו תשמ"ח


ר' זאב בן יוסף ז"ל
ו כסליו תשל"ט


ר' וולף בן ישראל ז"ל
כ"ו כסליו תש"נ


ר' הרשל בן יוסף ז"ל
כ"ו כסליו תש"נ


ר' העניך מרדכי בן אהרן ז"ל
כ"ב כסליו תשל"ט


ר' הלל יעקב בן משה יחזקאל ז"ל
כ"ז כסליו תש"נ


ר' הלל בן נתן אפרים
ב כסליו תשל"ה


ר' דן בן גבריאל ז"ל
כ"א כסליו תשל"ד


ר' דוד בן משה יהודה ז"ל
ג כסליו תשל"ז


ר' דוד חיים בן בנימין ז"ל
א כסליו תשכ"ח


ר' דוד בן חיים אברהם ז"ל
י"א כסליו תש"ה


ר' דוד בן נתן ז"ל
י"א כסליו תשנ"ז


ר' דוד בן משה ז"ל
כ"ה כסליו תשמ"ז


ר' דוד בן מאיר ז"ל
ט כסליו תשכ"ד


ר' דוד בן יוסף ז"ל
י"ז כסליו תרצ"ה


ר' דוד בן אשר זליג ז"ל
י"ט כסליו תש"ס


ר' דוד בן אברהם יצחק ז"ל
י"ח כסליו תשי"ב


ר' דוד בן אברהם יהודא ז"ל
י"ג כסליו תשכ"ה


ר' דוד בן אברהם ז"ל
כ"ה כסליו תשנ"ט


ר' דוד אלימלך בן חיים יצחק ז"ל
כ"ג כסליו תש"נ


ר' דוב בער יעקב בן אלכסנדר יצחק ז"ל
כ"ה כסליו תש"נ


ר' דוב בן שמחה הלוי ז"ל
ד כסליו תש"נ


ר' דוב בן סנה ז"ל
כ"ב כסליו תש"מ


ר' דב בן משה ז"ל
י"א כסליו תשל"ו


ר' דב בן יצחק ז"ל
ה כסליו תשל"ה


ר' דב בן יצחק ז"ל
כ"ז כסליו תשל"ו


ר' דב (בערל) בן יהושע צבי ז"ל
י"ט כסליו תשמ"ט


ר' דב שמואל בן משולם ז"ל
ז כסליו תשל"ז


ר' דב בן עקיבא ז"ל
כ כסליו תשל"ו


ר' ד"ר אלכסנדר זיסיא בן יעקב מאיר ז"ל
י כסליו תש"נ


ר' גרשון צמח בן מרדכי הלוי ז"ל
י"ט כסליו תשל"ה


ר' גרשון בן יעקב יוסף הכהן ז"ל
י"ז כסליו תשי"ג


ר' גבריאל יצחק בן יהודה ז"ל
ט"ז כסליו תשל"ח


ר' גבריאל בן ישיעהו ז"ל
ט כסליו תשנ"ח


ר' ברוך הירש הלוי בן בנימין טוביה ז"ל
כ"ב כסליו תש"ל


ר' ברוך בן שלום ז"ל
כ"ח כסליו תש"ל


ר' ברוך בן וואלף ז"ל
י כסליו תש"נ


ר' ברוך בן ארי' לייב ז"ל
כ"ה כסליו תשל"ז


ר' בצלאל בן שלמה ז"ל
ח כסליו תשל"א


ר' בערל בן אנשיל ז"ל
ה כסליו תשמ"ג


ר' בנימין חיאת בן מלמל ז"ל
כ"ו כסליו תשכ"ט


ר' בן ציון בן משה צבי ז"ל
י"ח כסליו תשמ"ה


ר' אשר בן ישראל ז"ל
א כסליו תשל"ב


ר' ארי' שלום בן אהרן ז"ל
ח כסליו תר"צ


ר' ארי' צבי בן ישראל דוב ז"ל
ה כסליו תשל"ה


ר' ארי' מרדכי בן פנחס יוסף ז"ל
כ"ט כסליו תשט"ז


ר' ארי' מיכאל בן דוד ז"ל
י"ב כסליו תשנ"ב


ר' ארי' לייב בן יוסף ז"ל
ח כסליו תרצ"ו


ר' ארי' זושא יחזקאל בן דוב ז"ל
י"א כסליו תשמ"ז


ר' אפרים יצחק בן יוסף ז"ל
כ"ג כסליו תרע"ח


ר' אפרים בנימין בן שניאור ז"ל
ט"ז כסליו תש"נ


ר' אפרים בן שלמה ז"ל
ט"ו כסליו תשמ"א


ר' אלקנה בן משה ז"ל
כ"ט כסליו תש"נ


ר' אלכסנדר בן אברהם ז"ל
ד כסליו תשל"ב


ר' אליעזר בן אברהם ז"ל
ח כסליו תשמ"ב


ר' אליעזר יעקב זאב בן אברהם ז"ל
כ"ה כסליו תשנ"ו


ר' אליעזר בן יחזקאל ז"ל
י"א כסליו תש"ה


ר' אליעזר בן מנדל ז"ל
י כסליו תש"נ


ר' אליעזר בן חיים ז"ל
כ"ד כסליו תשנ"ב


ר' אליעזר בן אפרים ז"ל
ח כסליו תש"נ


ר' אליעזר אברהם הלוי בן יוחנן ז"ל
ח כסליו תש"כ


ר' אלימלך בן דוב צבי ז"ל
כ"א כסליו תרע"ד


ר' אלימלך בן אליעזר ז"ל
י כסליו תשנ"ו


ר' אליהו בן שמעון ז"ל
ג כסליו תשל"ח


ר' אליהו בן מאיר שמואל ז"ל
כ כסליו תש"נ


ר' אליהו בן יואל ז"ל
כ"א כסליו תשמ"ד


ר' אליהו בן טוביה לייב ז"ל
כ"ו כסליו תש"ס


ר' אליהו (אליעס) בן אברהם ז"ל
י כסליו תרפ"ג


ר' אורי מרדכי בן חנוך העניך ז"ל
ל כסליו תש"ס


ר' אוסי בן אברהם ז"ל
א כסליו תשמ"ח


ר' אהרן בן מרדכי ז"ל
ה כסליו תשל"ג


ר' אהרן יעקב בן אליהו משה ז"ל
ז כסליו תשמ"ג


ר' אהרן בן זאב ז"ל
ח כסליו תש"ל


ר' אהרן חיים בן אליעזר ז"ל
י"ד כסליו תש"ג


ר' אדולף בן רחמים ז"ל
כ"ו כסליו תשכ"ג


ר' אברהם שמואל בן יצחק זאב ז"ל
י"ב כסליו תשל"א


ר' אברהם בן ניסן ז"ל
ח כסליו תשמ"א


ר' אברהם צבי בן יצחק אייזיק ז"ל
כ"א כסליו תש"ד


ר' אברהם מרדכי בן שם טוב ז"ל
י"ג כסליו תשמ"ו


ר' אברהם יצחק בן שמואל צבי ז"ל
כ"ב כסליו תשנ"ז


ר' אברם יצחק בן יעקב מרדכי ז"ל
י"ז כסליו תשל"ט


ר' אברהם יוסף בן דב ז"ל
י"ז כסליו תש"ל


ר' אברהם יהושע בן מרדכי בנימין ז"ל
ג כסליו תש"ס


ר' אברהם חנינא בן נפתלי הרצקא הכהן ז"ל
כ"ד כסליו תשנ"ג


ר' אברהם חיים בן צבי פסח ז"ל
ג כסליו תשי"ז


ר' אברהם חיים אלתר בן דוד הלוי ז"ל
ח כסליו תש"ג


ר' אברהם דוד בן אלימלך ז"ל
כ"ט כסליו תשל"א


ר' אברהם בן שלום ז"ל
כ"ט כסליו תשנ"א


ר' אברהם בן משה הלוי ז"ל
כ"ו כסליו תש"ס


ר' אברהם בן יצחק ז"ל
כ"ו כסליו תשמ"א


ר' אברהם בן ברוך ז"ל
י כסליו תשל"ב


ר' אברהם איש הלוי בן יצחק צבי ז"ל
ח כסליו תשי"ג


ר' אברהם (אלברט) בן דניאל סוחמי ז"ל
ט"ז כסליו תשנ"ד


ר' אביגדור בן חיים יהודה ז"ל
כ"ח כסליו תשכ"ה


ר' אביגדור בן חיים ז"ל
י"ט כסליו תשמ"ז


ר' קוזמה בן משה (מויסי) ז"ל
כ"ה כסליו תשע"ב


מ' עשקה דרייזל בת יצחק צבי הלוי ע"ה
כ"ו כסליו תש"ה


מ' סמדר בת יצחק ע"ה
י"ח כסליו תשס"ו


סופיה איתקה בת צבי הירשל מניוביץ ע"ה
כ"ד כסליו תשנ"ו


מ' שלימה בת יוסף נדלר ע"ה
כ"ד כסליו תשנ"ו


מ' שלאמע בת דוב הי"ד ע"ה
י"ד כסליו תש"נ


מ' רייזא בת שרגא פייבוש הי"ד ע"ה
י"ד כסליו תש"נ


מ' רחל לאה בת יהודא לייב ע"ה
כ"ו כסליו תש"ב


מ' קלערל בת זאב ע"ה
ד כסליו תש"נ


מ' פייגא גיטל בת גרשון ע"ה
ב כסליו תשמ"ז


מ' זלטא בת יוסף ע"ה
י"ג כסליו תשס"ד


מ' הענטשא בת ראובן זאב ברטפלד ע"ה
ב כסליו תשס"א


מ' דינה בת יהודה ע"ה
י"ח כסליו תשנ"ה


מ' דאברא בת אברהם ע"ה
י"ח כסליו תש"נ


מ' גניה (פניה) בת גרשון פרל ע"ה
י"ז כסליו תשס"א


מ' אסתר בת אפרים יצחק ע"ה
ה כסליו תשס"ג


מ' אסנת מאטיל בת חיים משה ע"ה
כ"ח כסליו תש"נ


מ' איטא בת יוסף ע"ה
י"ב כסליו תרפ"ז


מ' יולאן גיטל בת יוסף הכהן ע"ה
ה כסליו תשנ"ז


מ' אסתר לאה בת שלמה פנחס ע"ה
כ"ו כסליו תשנ"א


מ' שרלוט שושנה בת אברהם ע"ה
י כסליו תשנ"ו


מ' שרה שיינדל בת חיים יעקב ע"ה
י כסליו תשמ"א


מ' שרה בת חיים ע"ה
י"א כסליו תשכ"ג


מ' שרה מרים בת פנחס ע"ה
א כסליו תשכ"א


מ' שרה בת יוסף ע"ה
ט כסליו תשל"ה


מ' שרה חנה בת חיים הכהן ע"ה
ב כסליו תרפ"ג


מ' שרה דבורה
ח כסליו תש"ז


מ' פעריל בת אהרן חיים ע"ה
י"ד כסליו תש"ג


מ' שרה בילא בת אהרן חיים ע"ה
י"ד כסליו תש"ג


מ' שרה בת פייבל ע"ה
ב כסליו תשמ"ו


מ' שרה בת מנחם מנדל ע"ה
ג כסליו תשנ"ו


מ' שרה בת יוסף ע"ה
כ"ב כסליו תש"כ


מ' שרה בת אליהו דוד ע"ה
ה כסליו תש"נ


מ' שרה בת אברהם ע"ה
י כסליו תשמ"ב


מ' שפריניה בת ישראל ע"ה
י כסליו תשנ"ג


מ' שפרה בת יצחק ע"ה
כ כסליו תשנ"ב


מ' שפרה בת אברהם מרדכי הכהן ע"ה
כ כסליו תשמ"ז


מ' שיינדל יפה בת מרדכי ע"ה
כ"ט כסליו תשנ"ז


מ' שיינדל בת יוסף ע"ה
ל כסליו תשל"ב


מ' שיינדל בת יהודא ע"ה
י כסליו תשמ"ד


מ' שיינא לאה בת יצחק ע"ה
ט כסליו תשנ"ז


מ' שטפי בת אלימלך ע"ה
י"ב כסליו תשנ"ז


מ' שושנה רייזל בת מאיר ע"ה
י"ז כסליו תשס"ג


מ' שושנה בת צבי ע"ה
כ כסליו תשנ"ב


מ' רצה בת משה ע"ה
ל כסליו תשל"א


מ' רעיה בת זונדל גלזרמן ע"ה
י"ז כסליו תשנ"ג


מ' רלה בת זונדל ע"ה
י"ט כסליו תש"ס


מ' רינה בת חיים ע"ה
כ"ד כסליו תשנ"ג


מ' רייזל בת משה פנחס ע"ה
ח כסליו תשנ"ב


מ' רחל בת שלום ע"ה
כ"ט כסליו תשל"ז


מ' רחל מחלה
כ"ח כסליו תש"ד


מ' רחל לאה בת שלמה זלמן אהרן ע"ה
ז כסליו תשנ"ה


מ' רחל לאה בת יהודא לייב ע"ה
כ"ו כסליו תש"ב


מ' רחל בת נפתלי ע"ה
א כסליו תשל"ז


מ' רחל בת שלמה אליעזר ע"ה
כ"ד כסליו תש"נ


מ' רחל בת יוסף ברוך ע"ה
ח כסליו תשל"ט


מ' רחל בת דב ע"ה
ט"ז כסליו תשמ"ח


מ' רחל בת גד יהודה ע"ה
ה כסליו תשמ"ג


מ' רות בת דוד ויטלסון ע"ה
י"ח כסליו תשמ"ג


מ' רויזא גיטל בת חיים דוב ע"ה
א כסליו תשכ"א


מ' רוזה בת יוסף ע"ה
י"ב כסליו תשנ"ט


מ' רבקה רחל בת יצחק מרדכי ע"ה
כ"ח כסליו תשל"ה


מ' רבקה לאה בת אברהם ע"ה
ד כסליו תש"נ


מ' רבקה גרעטה בת אברהם ע"ה
ב כסליו תשמ"ה


מ' רבקה בת דוב הלוי ירקוני ע"ה
י"ז כסליו תשמ"ו


מ' קלרה חיה בת ראובן ע"ה
כ"ב כסליו תשמ"ז


מ' קלרה בת הרצקה סקולניק ע"ה
ג כסליו תשמ"ז


מ' קיילא בת יעקב מאיר ע"ה
י"א כסליו תרצ"ג


מ' צרני בת מרדכי ע"ה
כ"ו כסליו תשמ"ג


מ' צפורה בת יוסף ע"ה
ג כסליו תשנ"ו


מ' צערנא בת משה ע"ה
י"ט כסליו תש"נ


מ' צירל בת אברהם הלוי ע"ה
ה כסליו תשמ"ח


מ' ציפא רויזא בת משה יחזקאל ע"ה
ל כסליו תש"נ


מ' צילה בת שרגא פייביש ע"ה
י"ז כסליו תשל"ג


מ' צילה בת יונה ע"ה
כ"ה כסליו תש"נ


מ' פרידה בת שלום ע"ה
י"ג כסליו תשנ"ב


מ' פרידה בת ברל ע"ה
ז כסליו תשל"ד


מ' פרומה בת ישראל ע"ה
ז כסליו תשמ"ד


מ' פעשא בריינא בת חיים פנחס ע"ה
כ"ח כסליו ת"ש


מ' פעשא נעמי בת הירש לייב ע"ה
ב כסליו תש"נ


מ' פסיה בת שלמה זלמן ע"ה
י"ד כסליו תשי"ג


מ' פסיה בת אריה ע"ה
ט כסליו תשנ"ד


מ' פייגה בת ישיעהו רייכר ע"ה
ב כסליו תש"ב


מ' פייגא גיטל בת גרשון ע"ה
ב כסליו תשמ"ז


מ' פייגא בת ברוך ע"ה
ח כסליו תשס"א


מ' פיגא בת שלום ניסנבוים ע"ה
י"ד כסליו תשי"ט


מ' פאולינה בת נחמן ע"ה
י"ט כסליו תשנ"ה


מ' פאולה בת יהושע ע"ה
ט"ו כסליו תשנ"א


מ' עליזה בת עמנואל הכהן ע"ה
י"ג כסליו תשנ"ה


מ' עטיל בת אפרים ע"ה
י"ח כסליו תש"ל


מ' עזיזה בת צמח ע"ה
כ"ח כסליו תש"ס


מ' סימה בת שרגא ע"ה
כ כסליו תש"נ


מ' סוליקה בת יצחק לייב ע"ה
י"א כסליו תשנ"א


מ' נעכא שרה בת אביעזר ע"ה
י"ב כסליו תש"נ


מ' נעכא בת ישראל דובריש ע"ה
ד כסליו תש"נ


מ' נסעה בת שלוש ע"ה
י"א כסליו תש"נ


מ' נסכה בת טאזא ע"ה
י"ז כסליו תש"נ


מ' נסי נחמה בת שמואל ע"ה
ד כסליו תש"ס


מ' נחמה ניצה בת שאול ע"ה
כ"ב כסליו תשכ"ד


מ' נחמה בת משה ע"ה
י"ג כסליו תשכ"ח


מ' נז'יה בת רחמים ע"ה
ח כסליו תשנ"ז


מ' נז'יה בת עזרא ע"ה
י"ג כסליו תשנ"ד


מ' מתילדה בת בנימין אהרן ע"ה
י"ז כסליו תשמ"א


מ' מרים בת יצחק אהרן ע"ה
ט"ו כסליו תשל"א


מ' מרים בלומא בת דוד ע"ה
כ"ה כסליו תש"נ


מ' מרים בת שמואל ע"ה
י"ז כסליו תשל"ט


מ' מרים בת מיכאל ע"ה
ט כסליו תשמ"ו


מ' מרים בת יצחק ע"ה
ז כסליו תשנ"א


מ' מרים בת יעקב סטמלמן ע"ה
כ כסליו תשנ"ב


מ' מרים בת יעקב יוסף ע"ה
א כסליו תשנ"ח


מ' מרים אסתר בת יצחק חנוך הינך הכהן ע"ה
כ"א כסליו תשכ"ד


מ' מרים בת דוד ע"ה
כ"ח כסליו תשמ"ד


מ' מלכה בת יהושע הי"ד ע"ה
כ"ה כסליו תש"נ


מ' מלכה בת חיים ע"ה
כ"ט כסליו תש"נ


מ' מלה בת יואל ע"ה
י"ז כסליו תשנ"ז


מ' מלבינה בת אליהו וייזר ע"ה
כ"ו כסליו תשמ"ד


מ' מישה מכלה בת יחזקאל ע"ה
י"ב כסליו תשמ"ג


מ' מירל שרה בת צבי הירש ע"ה
ל כסליו תשכ"א


מ מינה בת גדליה ע"ה
ג כסליו תשל"ט


מ' מינדל בת ישראל יעקב ע"ה
כ"ה כסליו תשל"ג


מ' לינה עטרה בת מרדכי ע"ה
י"ב כסליו תש"נ


מ' ליבא חיה בת יצחק הלוי ע"ה
י"ב כסליו תשכ"ט


מ' לובה בת ישראל האוזר ע"ה
ו כסליו תשמ"ד


מ' לאה רוזליה בת אברהם ע"ה
ב כסליו תשס"א


מ' לאה זלדא בת נח ניסנבוים ע"ה
י"א כסליו תשל"ב


מ' לאה בת אליהו ע"ה
א כסליו תשי"ד


מ' יפה שיינדל לאה בת זלמן ע"ה
י"ט כסליו תשכ"ב


מ' יענטא בת בונא ע"ה
י"א כסליו תש"ל


מ' יונה בת רפאל מרדכי ע"ה
כ"ד כסליו תש"נ


מ' יולאן גיטל בת יוסף הכהן ע"ה
ה כסליו תשנ"ז


מ' יוכבד בת יעקב ע"ה
ט"ז כסליו תשל"ד


מ' יהודית בת יעקב פרידמן ע"ה
כ"ד כסליו תש"מ


מ' יהודית בת צבי שמריהו ע"ה
ז כסליו תש"נ


מ' טויבא בת שלמה רפאל ע"ה
כ"ט כסליו תשמ"ג


מ' טובה פייגא בת לייב פרץ ע"ה
ז כסליו תשל"ח


מ' טובה בת מרדכי שמואל ע"ה
כ"ט כסליו תשמ"ד


מ' טובה בת יצחק דניאלבך ע"ה
כ"ה כסליו תשנ"ג


מ' חסיה בת פסח ע"ה
י"ז כסליו תשנ"ז


מ' חסיה בת מרדכי ע"ה
ה כסליו תשנ"ט


מ' חנה שיינדל בת ברוך הלוי שלזינגר ע"ה
ט"ו כסליו תשמ"ז


מ' חנה רייזיל בת בנימין ע"ה
י כסליו תשכ"ז


מ' חנה רחל בת שלמה ע"ה
ח כסליו תשי"ז


מ' חנה רחל בת גרשון ע"ה
ב כסליו תשי"ח


מ' חנה בת ישכר דוב לייב פנחס ע"ה
י"ב כסליו תשמ"ב


מ' חנה גרונה בת משה יחיאל ע"ה
א כסליו תשל"ט


מ' חנה גיטל בת אברהם ע"ה
כ"ב כסליו תשנ"ד


מ' חנה בת אלחנן ע"ה
י"ד כסליו תשמ"ט


מ' חנה בת שמואל ע"ה
א כסליו תש"נ


מ' חנה בת משה ע"ה
כ"ג כסליו תש"נ


מ' חנה בת משה לייב ע"ה
ט"ז כסליו תשנ"ח


מ' חנה בת יעקב ע"ה
י"ד כסליו תש"נ


מ' חנה בת חיים ע"ה
א כסליו תשנ"ו


מ' חנה אנציה בת דוד ע"ה
כ"ג כסליו תש"נ


מ' חנה אלטא רוחמה בת יעקב יהודא ע"ה
ט"ו כסליו תשל"ז


מ' חי'קה (חי') בת ישכר בעריש ע"ה
כ"ג כסליו תשל"ט


מ' חיה שרה בת יוסף דייטש ע"ה
ז כסליו תשמ"ו


מ' חיה רייזל בת יצחק זאב ע"ה
ל כסליו תש"נ


מ' חיה רוזא בת יצחק קרמלין ע"ה
ט"ו כסליו תשל"ב


מ' חיה חנה בת בנימין ע"ה
ח כסליו תשנ"ו


מ' חיה הינדא בת שמואל ע"ה
י"ב כסליו תש"נ


מ' חיה גיטל בת יהודה ע"ה
כ"א כסליו תשל"ב


מ' חיה גיטל בת אברהם ע"ה
י"ד כסליו תש"ג


מ' חיה בת ליפמאן ע"ה
ט"ז כסליו תשנ"ז


מ' חיה בת דוד יצחק הלוי ע"ה
כ"ט כסליו תשנ"ב


מ' חוה (אוה) בת שמואל פליקר ע"ה
ג כסליו תש"נ


מ' חיה בת דוב ע"ה
ג כסליו תש"נ


מ' זלדה בת יצחק ע"ה
ז כסליו תשמ"ח


מ' זלדה בת אברהם דוב ע"ה
כ כסליו תשנ"ג


מ' זיסל בת הרש לייב ע"ה
כ"ז כסליו תש"נ


מ' הרטה בת יוסף טוביה ע"ה
ג כסליו תשכ"א


מ' הענא טובא בת אליעזר ע"ה
י"ז כסליו תשמ"ג


מ' הענא בת משה מאיר ע"ה
ט"ו כסליו תש"נ


מ' הניה בת יוסף קובלונסקי ע"ה
כ"ח כסליו תש"נ


מ' הניה בת אפרים ע"ה
י"ט כסליו תשנ"ה


מ' הנדל בת משה ע"ה
כ"ה כסליו תשנ"ט


מ' הינדא ברכה בת אהרן יעקב ע"ה
י"ח כסליו תש"נ


מ' הינדא בת חיים יהודא ע"ה
ט כסליו תש"י


מ' הודס בת מאיר יחיאל ע"ה
ה כסליו תש"נ


מ' האדע פעשא (בתיה) בת יצחק ע"ה
ה כסליו תש"נ


מ' דינה ביילא בת פסח יצחק ע"ה
ד כסליו תשמ"ג


מ' דבורה ריזה בת אליעזר ע"ה
ז כסליו תשנ"ג


מ' דבורה רבקה בת ציון גורגוף ע"ה
כ"ט כסליו תשנ"ו


מ' דבורה פייגא בת ישעי' ע"ה
י"ב כסליו תשנ"ח


מ' דבורה בת מאיר ע"ה
כ"ח כסליו תשל"ח


מ' דאבע בת דוד זוסמן ע"ה
ט"ו כסליו תש"נ


מ' גרטא בת דוד ע"ה
י"א כסליו תשנ"ב


מ' גרונא בת מאיר ע"ה
י"ד כסליו תשל"ח


מ' גענשא לאה בת מרדכי הלוי ע"ה
ט"ו כסליו תש"נ


מ' גנסיה בת משה ירמיהו ע"ה
י"ט כסליו תשי"ג


מ' ג'נט בת וולף בריקטל ע"ה
י"ג כסליו תשנ"א


מ' גיטע לאה בת חנוך זונדל ע"ה
א כסליו תשכ"א


מ' גיטל בת צבי ע"ה
ב כסליו תשמ"ז


מא גוטא לאה בת שלמה ע"ה
י"ט כסליו תשמ"ה


מ' גבריאלה בת דוד יעקובוביץ ע"ה
כ"ט כסליו תשנ"ז


מ' גאלדא בלומא בת יוסף ע"ה
י"ח כסליו תש"נ


מ' בתיה שיינדל בת שמעריל ע"ה
ט"ו כסליו תשמ"ט


מ' בתיה בת אליעזר ישעי' ע"ה
ט כסליו תשכ"ח


מ' בתיה בת ישיעהו ע"ה
ט"ז כסליו תשנ"ד


מ' ברכה בת ניסן ע"ה
כ"ג כסליו תשכ"ג


מ' ברכה (בטי) בת יהושע וולפסון ע"ה
ז כסליו תשס"ב


מ' בריינדל בת אברהם ע"ה
כ"ט כסליו תש"נ


מ' בריינא בת מרדכי זאב הלוי ע"ה
ב כסליו תשמ"ג


מ' ברטה בילא בת יוסף ע"ה
כ כסליו תשמ"ח


מ' בלילה בלה בת ראובן ע"ה
ט כסליו תשנ"ט


מ' בלומא בת ישראל ע"ה
ב כסליו תש"ל


מ' בלומא (שושנה) באשא בת יהושע ע"ה
י"ד כסליו תשל"ה


מ' בלהה (בילא) בת שמואל איסר ע"ה
כ"ב כסליו תש"ל


מ' בלה בת יוסף ע"ה
י"ב כסליו תשמ"ז


מ' באשא גאלדא בת יצחק יהודה לייב ע"ה
ד כסליו תש"ט


מ' אסתר שיינדל בת פסח ע"ה
א כסליו תש"נ


מ' אסתר בת אלעזר ע"ה
כ"ו כסליו תש"נ


מ' אסתר בת אליהו ע"ה
א כסליו תשנ"ג


מ' אסתר בת אברהם מיכאל ע"ה
כ"ז כסליו תשנ"ח


מ' אנה ברינא בת יוסף שוורץ ע"ה
ז כסליו תשנ"ג


מ' אלטע שרה רחל בת אברהם בן ציון ע"ה
ח כסליו תשל"ד


מ' אלה אעטלה בת מרדכי ע"ה
ט כסליו תשמ"ט


מ' אילנה בת אברהם ע"ה
י"ט כסליו תשס"א


מ' איטה בת משה ע"ה
י"א כסליו תשכ"ה


מ' אטיה בת אברהם ע"ה
י"ב כסליו תש"י


מ' אדית איידל בת שלמה ע"ה
י"א כסליו תשנ"א


מ' חנה שיינדל בת ברוך הלוי ע"ה
ט"ו כסליו תשמ"ז


הרבנית שרה גיטל בת אהרן אסיא ע"ה
י"ז כסליו תשמ"ט


הרב יוסף בן ה' שלום ז"ל
א כסליו תש"ע


הר"ר צבי מאיר בן ר' יהודה ישראל ז"ל
כ"ג כסליו תשמ"ה


הק' יהודא בן שמואל הי"ד
י"ז כסליו תשי"ז


ה' אברהם הניך בן ר' יהושע ז"ל
י"ח כסליו תש"נ


ה' צבי דניאל בן ר' יעקב הלוי ז"ל
ב כסליו תשס"ג


ה' משה בן ר' חיים ז"ל
ב כסליו תשס"ג


ה' ישראל אברהם הלוי בן ר' שלמה ז"ל
ז כסליו תשס"ג


ה' יעקב בן ר' חיים ז"ל
ו כסליו תשמ"ה


ה' יהודה בן ר' משה ז"ל
כ"ה כסליו תשנ"א


ה' זבולון בן אהרן ז"ל
כ"א כסליו תשס"ד


ה' בנימין בן יצחק ז"ל
כ"ו כסליו תשס"ד


ה' בלפור יהושע בן יהודה ז"ל
ט"ו כסליו תשס"ג


ה' דוד בן אלכסנדר ז"ל
ט"ו כסליו תשס"ו


ד"ר שמחה בן ר' אברהם אבא ז"ל
י"ז כסליו תשכ"ד


ד"ר ישועה חיים בן ציון בן עובדיה ז"ל
ט"ו כסליו תש"ה


ד"ר דן שלמה בן ר' יוסף הלוי ז"ל
י"ד כסליו תשמ"ה


מ' שרה בת ר' אברהם צבי ע"ה
ט"ו כסליו תשכ"ח


ר' יוסף מנחם בן ר' ראובן ז"ל
ט"ו כסליו תש"נ
 
 
זכויות החברים - עץ חיים
מוסדות התורה  ישיבת עץ חיים

דף הבית >  מייסדים >  רבי אריה לוין

    רבי אריה לוין


ב"ה

 


שביבים מדמותו הנסתרת של הצדיק רבי אריה לוין, 'רב האסירים' ונדכאי ישראל, ששימש בתפקיד 'המשגיח' של ת"ת 'עץ חיים' קרוב לארבעים שנה | 'הצדיק הירושלמי' שהקדיש את חייו למען הזולת, אוהב הבריות ומקרבן לתורה | רך הלבב, שאת מפעליו הכבירים עשה בגפו, בלי להחזיק כל טובה לעצמו וברח מן הכבוד כל ימי חייו | האיש שמסר נפשו למען אסירי המחתרות ואשר היו כרוכים אחריו שרים וראשי ממשלה, מצא את שעשוע חייו בתפקיד המשגיח של 'עץ חיים' | בפיך ובלבבך לעשותו

המגרש רחב הידיים שקידם את תלמוד תורה "עץ חיים" המה ילדים משחקים בעליצות, כרגיל בכל יום בשעת הפסקת צהריים. קבוצות של דרדקים, מילאו את הרחבה בצווחות רמות וקריאות צהלה.

נער צעיר, בן טובים, צעד בצדדי החצר כמתגנב, פיו וכיסיו עמוסים קוביות סוכר ופרוסות חלבה לפי משקל. פה ושם הוא מעניק שטרות כסף לחברים מזדמנים תמורת אי אלו טובות הנאה, כמנהג בעלי בתים חשובים...

בתוך ההמולה השגרתית שהשתררה בחצר כמעט ואי אפשר היה לשים לב לאותו נער והתנהלותו התמוהה. אך הוא לא נעלם מעיניו הרחימאיות של המשגיח הנערץ - 'רבי אריה' - כפי שכונה בפי כל, סמל לצניעותו וענוותנותו המופלגת. מיד כאשר הבחין בו, ניחש כי משהו לא כשורה.

רבי אריה קרא לו לחדרו, הלוא הוא הקיטון הצר שבמסתור המדרגות. הילד התיישב, מתאמץ להסתיר את החשש שמקנן בו, אל מול מבטו הבוחן כליות אך מלא הטוב, של המשגיח.

רבי אריה אחז בזרועו והחל מלטפו בחום. במשך דקות ארוכות הוא ליטף את כף ידו של הנער ולחש בקול דממה דקה שוב ושוב: "לא תגנוב... לא תגנוב..." בהטעמת המילים בנימות של כאב, חמלה ואהבה.

הנער ניסה להלחם ברגשותיו, אבל ללא הצלחה. כמו נפתח הסכר, התפרצו הדמעות של הילד התמים שנפשו הייתה כלואה בתוך מנהג מעוות שהנהיג לעצמו, והתחרט על כך אלף פעם. הדמעות שטפו את לחיו וליבו. הבכי היה בכי של עזיבת החטא, חרטה על העבר וקבלה על העתיד.

מאוחר יותר סיפר רבי אריה את הדברים להוריו של הילד תוך שהוא מבטיח להם כי הוא כבר בטוח שילדם לא ישוב לדרכו הרעה בע"ה.

ההורים, רק שמעו את דבר המעשה והדם אזל מפניהם, הם נזדעזעו עד כדי עילפון.

התברר שבתקופה האחרונה החלו להיעלם מן הארנק בבית סכומי כסף מדי יום. ובהיות ואמו הישישה של האב התגוררה בביתם, תלו את המשוגה בה. לתומם סברו כי אלו מעשיה של האם שכבר אינה צלולה לחלוטין בדעתה כנראה. כתוצאה מכך, הם החליטו להעבירה אל בית אבות. היא הייתה אמורה לעבור לשם בעוד ימים מספר ואילולי היה המשגיח מגלה את סוד הכסף הנעלם, היה נגרם עוול משווע ובלתי נתפס לאותה זקנה שלא נגעה בממון לא לה...

כזה היה רבי אריה לווין, הדמות המלאכית שהסתובבה בירושלים והקרינה על נפשם הצעירה של רבים מבניה, בין שערי המוסד הגדול של 'עץ חיים'. גאון במידות, חכם בתורת הנפש ובקי בענווה, שעמד כל ימיו לימין חסרי הישע, האסירים והחלכאים.

 

בוצין בוצין מקטפיה ידיע

ביום ו' ניסן תרמ"ה התמלא ביתו הקט של ר' בנימין ביינוש ועטיל לוין, מן העיירה הרוסית אורלא שליד ביאליסטוק (כיום פולין), אורה ושמחה. בן קטן נולד לו, אריה נקרא שמו בישראל. זה הקטן גדול יהיה -

מאז שחר טל ילדותו, רדף חסד ואהב את הבריות באשר הם שם. הוא לא החמיץ שום הזדמנות לעזור ולסייע לנחשלים ממנו, לזרוק מילה טובה ולהעניק את החיוך שעוד יפורסם ועוד ירפא לבבות שבורים לאלפיהם.

אך כל זה היה רק לצד התמדתו הגדולה ואהבתו לתורה. את מירב זמנו, כוחו ואונו השקיע בתלמוד התורה ועמלה.

מסופר כי גם בשנים הארוכות שהיה הולך מדי שבת בשבתו לבקר את אסירי ציון, או כאשר הלך לבתי החולים השונים לעודד את המתייסרים בישראל, היה משנן לעצמו בדרכים ללא הפסק פרקי משניות. רק מאוחר יותר גילו את החיבור שחיבר על סדר מועד ועל סדר טהרות (שהוא, אגב, נעלם ביום מן הימים ולא נמצא עד עצם היום) כמו את מרבית כתביו.

כבר בנערותו גלה למרחקים ללמוד תורה. בתחילה למד בישיבה שבסלונים ולאחר מכן בסלוצק אצל הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ולאחר מכן, כאשר הגיע לכלל שנים, נכנס אל הישיבה הגדולה דוולוז'ין, אצל הנצי"ב, חתנו של הגר"ח.

מאז שנות ילדותו המוקדמות, קיננה בו השאיפה העזה לעלות אל ארץ אשר עיני ה' אלוקים בה, ארץ ישראל. מגיל קטן מאוד שאף לנשק את אדמת הארץ הקדושה, לשבוע מטובה ולברך עליה בקדושה.

ההזדמנות הגיעה מוקדם מכפי שצפה. בעודו בן תשעה עשר שנים, פרצה מלחמה גדולה בין רוסיה ליפן, והוא זומן להתגייס בצבא הרוסי. כמובן שהיה בכך סיכון וודאי לכל עתידו הרוחני כמו הגשמי, ולכן החליט לעלות ארצה. הוא נפרד מהוריו ומכיריו ויצא אל דרך החתחתים לעבר ארץ היהודים.

לאחר פרק ארוך ועמוס תלאות וייסורים, בהם נקנית ארץ ישראל, הגיע בר"ח אדר שנת תרס"ה אל חוף העיר יפו בארץ ישראל.

עם הגיעו את הארץ, פנה אל ביתו של רבה של עיר הנמל באותם ימים, יפו, הראי"ה קוק, והרב המליץ לו לעלות ירושלימה.

הוא אכן שם את פעמיו אל עיר הקודש ירושלים, נכנס אל ישיבת 'תורת חיים' בראשות הרב ר' יצחק וינוגרד, שם המשיך וחזר לתלמודו ביתר שאת. לא ארך הזמן עד שהוכר כעילוי צעיר וגאון שעדיו לגדולות ונפלאות.

חודשים ספורים עם בואו אל ארץ ישראל, הגיע רבה הראשי של ירושלים הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל והציע לו לשאת את גיסתו, אחות אשתו, ציפורה חנה בת הרב רבי דוד שפירא, רבה של קובנה בעברו. סבה, רבי חיים יעקב שפירא, שימש באותה עת כאב"ד בירושלים. אירוסיהם נערכו לפני חג הפסח, ובי"א תמוז תרס"ה הם נישאו בסימן טוב ובמזל טוב.

 

ללמוד וללמד, לשמור ולעשות

מיד לאחר נישואיו קבע רבי אריה את מקום מושבו בברחוב הר גריזים שבשכונת משכנות ישראל (כיום נקרא הרחוב על שמו) בירושלים. הבית היה קטן ומוזנח למדי, אך רבי אריה, כדרכו, לא ביקש לעצמו דבר מעבר לצורך המינימאלי ביותר להתקיים. בבית הדולף והרעוע הזה נולדו וחיו וגדלו שבעת ילדיו, ושפתותיו היו רינה לעולם.

בשנים שלאחר נישואיו המשיך לעסוק בתורה בישיבת 'תורת חיים' בה למד עד לנישואיו.

פחות מארבע שנים לאחר מכן הוסמך לרבנות על ידי רבה של ירושלים רבי שמואל סלנט ורבי חיים ברלין בנו של הנצי"ב.

בינתיים המשיך רבי אריה לשקוד על תלמודו, לעשות חייל, ובד בבד המשיך גם, בצו ליבו הגדול, לעזור ליהודים נחשלים ונדכאים שמצא בדרכו. העזרה הזאת החלה לאחר זמן למסד את עצמה, כאשר לקח על עצמו את המשימה הקשה של עידוד האסירים ונדכאי ישראל. כפי שיתואר להלן.

בשנת תרע"ז מונה להיות המשגיח בתלמוד תורה הגדול 'עץ חיים'. עד לאחרית ימיו שימש בתפקידו זה ברגישותו הרבה ובליבו הגדול. אין ספור סיפורים מופלאים ועובדות נוראות הוד, יכולים למלאות ספרים עבי כרס שיהוו אבני דרך בדרך לחינוך הבנים.

במהלך השנים עברו מאות ואלפי תלמידים תחת ידו הרכה, וכולם נקשרו אל דמותו האבהית בעבותות של אהבה.

גישתו המיוחדת, הבנתו העצומה בנפש זולתו, גרמו לתלמידים לראות בו אחד שהם יכולים לשפוך בפניו את צפונות ליבם, ורבי אריה היה מסכית לכל דבריהם, לעיתים גם להבליהם, בסבלנות אין קץ, כאילו כל הזמן שבעולם נמצא ברשותו וכי אין לו בעולמו כעת אלא אותם בלבד. הוא היה מייעץ להם ומנחם אותם, שומע אותם ומכוונם, והתלמידים בקרבתו חשו מוגנים ושווים ומוערכים.

זקנים וישישים, עודם זוכרים את אצילות פניו הנעימות, ואף לא אחד מהם אינו זוכר פעם שרבי אריה הרים את קולו, או יצא משלוות רוחו הנצחית. תמיד היה מאור פניו ועיניו מלאות ההבנה והרחמים, שוטף כל עקמומית שבלב תלמידיו מעריציו...

 

שובו לביצרון אסירי התקווה

השנים שקדמו לקום המדינה, כאשר הבריטים שלטו על הארץ, היו רוויות דם ומלחמה. הצעירים שהגיעו מכל קצוות תבל, כשלנגד עינם החלום הציוני הפועם, התרכזו בשתי קבוצות שלחמו למען הארץ כדי לכבשה מידי הזרים, להפיל את השלטון הבריטי, ולעיתים אף לחמו זה בזה. היו אלו פעילי האצ"ל והלח"י.

הבריטים השולטים רדפו את פעילי המחתרות שחוללו שמות בצבאם, ואלו שנתפסו, נשלחו למאסר בבית הסוהר הידוע לשמצה ה'קישלה' או לבית הסוהר המרכזי. היו שם קבוצות של נידונים למוות שנשפטו במשפט שדה ונידונו לתליה. הם ישבו לצד אלו שנשפטו 'רק' לשנות מאסר ממושכות.

אלו גם אלו ישבו בתת תנאים אנושיים. חדרים מעופשים ומחניקים, ובהרבה מהמקרים גם ללא ביקורים כלל, לא משפחה ובוודאי שלא פרקליטים כלשהם. רק אחד היה שקיבל את אישורי הרשויות לבקר כל את האסירים. רבי אריה לווין...

כאן החל לדבוק בו הכינוי, 'רב האסירים' או 'אבי האסירים', כשהוא למעשה משפיע בשני המישורים הללו, כרב וכאב, ברוב מסירות. הוא המשיך לשאת בתואר זה עד אחרון ימיו על כל הנטל שכרוך בכך. הוא עצמו העיד במכתב שמצאו לאחר לכתו כך: "כידוע, החזקתי במצווה לבקר את אחינו הנדכאים בבית הסוהר המרכזי וב'קישלה' משנת תרפ"ז בכל שבת ויום טוב. לא עצרני אף פעם גשם ושלג, קור וחום, במסירות נפש ממש..."

מסירותו הרבה וליבו הרחב כאולם כנראה השפיע אף על הערלים הבריטים האטומים, והוא הצליח להשיג אישורים לדרישות דתיות שונות, כדי לחזק את רוחם השפוף ולהיות להם לדמות אב בתוך המחשכים האיומים. כיסיו העמוקים, אותם תפרה הרבנית בבגדיו, היוו חוט מקשר לאסירים מן העולם החיצון. הם הכניסו פנימה פתקאות עם דרישות השלומים לקרובי משפחתם וכשיצא רבי אריה משערי בית הכלא, הלך ומסרם לכתובותיהם ומפיח שמחת חיים במשפחות שנותרו בלי משען ומשענה. כעת, היה רבי אריה מקבל מהם מכתבים ומחביא בכיסיו העמוקים והאסירים בכלא היו מקבלים אותם ומשיבים את נפשם עמהם.

אסירי עני וברזל, שישבו תחת המגף הבריטי, ראו ברבי אריה שהגיע לבקרם כל שבת ושבת, מלאך מושיע של ממש. הוא חיזק את רוחם ועודד את נפשם ונתן להם תקווה במקום שאין לו שם זכר.

עיניו הרכות וליבו המבין קנו את ליבם של האסירים על אתר, משום שאי אפשר היה שלא להבחין בליבו הדואג והאוהב, שמתאחד בצער ובקושי, ומייחל לטוב לעיתים יותר מן הנידון עצמו.

חומות הקישלה לבטח אוצרים בחובם אין ספור מעשים טובים ודיבורים של עוז וגבורה שדיבר ועשה רבי אריה. סודות של מסירות נפש ליוו יהודים אלי הגרדום והתקרבותם לאמת בסוף חייהם נזקפת לזכותו.

הוא לא היה מבדיל בין אסירים על לא עוול בכפם לבין אסירים שפלים, בין לוחמי צדק לעבריינים פליליים, בין קרובים לדת משה ובין רחוקים ופוקרים. את כולם אהב עד כלות, למען כולם פעל ואת כולם הבין והכיל במסירות שאינה יודעת גבולות.

 

ביקור חולים אין לו שיעור

לצד דאגתו הגדולה למען אסירי ציון, הנהיג רבי אריה לעצמו לבקר ולחזק גם את רוחם של חולי ישראל המתייסרים בחוליים בבתי החולים השונים בסביבות ירושלים והארץ כולה.

אותם ימים, סכנה של ממש נשקפה למי שהעז לבקר חולים על משכבם, במיוחד בעלי המחלות המדבקות כמו צרעת ושחפת. הללו נעזבו לגורלם ונשכחו מלב.

חולים התגוללו בין כותלי בתי החולים באין אונים, חסרי תקווה.

רבי אריה היה היחיד שההין להיכנס אליהם ולבקרם, להפיח בעצמותיהם את התקווה. והוא אכן חולל שם פלאות באמצעות רוחב ליבו הידוע ומסירותו הבלתי מתפשרת לכל אחד ואחד באשר הוא. הוא לא חת משום אדם ומכל מחלה ומכל מצב. הוא הגיע, בחיוכו הקסום, בדברי הנועם המרגיעים שלו, בהבנתו הגדולה והאיר את החשכה לאלפי חולים.

בין בתי החולים בהם הסתובב היו גם כאלו המיועדים לחולי נפש, לישישים, לסיעודיים, הוא היה מחזק את רוחם, קושר קשרים של אמונה ואהבה.

פעם טייל יחד עם בנו ברחובות ירושלים, לפתע ניגש אליהם אדם שחלף ברחוב והפטיר לעבר רבי אריה: "דרישת שלום מקרובך אצלנו במוסד לפגועי נפש..."

לאחר שהתרחק הלה, שאל הבן את אביו רבי אריה בתמהון, "מי הוא זה קרובנו במוסד המדובר?", לא היה לו ידוע לו קרוב משפחה חולה נפש.

אך רבי אריה השיב לו כי פעם הגיע אל בית החולים הזה ולפתע הבחין במטופל אחד מוזנח עם סימני חבלות על גופו. התעניין לפשר העניין וגילה כי האיש הלה הינו חסר קרובי משפחה וכי אף אחד אינו מגיע לבקרו, ומשום כך הרשו לעצמם מנהלי המוסד להזניח אותו וכשהיו פורצות מריבות בין החולים, היו מנהלי בית החולים מרשים לעצמם להכותו לשם דוגמה.

עוד באותו יום ניגש אל המנהל כשבידו עציץ חי שקנה, ובישר לו כי אותו חולה הינו קרוב משפחה, ומבקש כי יטפלו בו כיאות...

מני אז, היה מגיע מדי שבוע אל שערי בית החולים, לבקר את 'קרובו' האומלל, שזכה לקרבתו המיוחדת של רבי אריה.

 

אוהב את הבריות ומקרבן

קשרים רבים קשר עם גדולי ישראל, אך המשיך את שגרת חייו בין האנשים הפשוטים. ליבו הרחב של רבי אריה התבטא בכל מישורי החיים. כאשר ראה בעיניו איש ישראל, לא ראה אדם גרידא, אלא עולם מלא. הוא הביט בעיניו והזדהה עם מצוקותיו וסבלו ותחושותיו וגם עם שמחותיו ואושרו.

פעם שאלו מלווהו איך מרשה הוא לעצמו לעזור גם לאלו אשר אינם שומרי תורה ומצוות? ושמא מסייע הוא בידי עוברי עבירה הוא?

רבי אריה נענה ואמר לו כי בהיותו נמוך קומה הוא אינו רואה מה קורה על ראשו של העומד מולו ומה הוא חובש, "אני רואה ישר ללב..." אמר וביטא בכך בלא משים את תמצית דרכו ותורת חייו.

פעם נפגש עם שר חשוב במדינה בנושא חשוב. לפתע, בין הדיבורים, קלטו אוזניו הרגישות של רבי אריה רחש מכיוון החצר. "מי שם?" שאל, אך השר הרגיעו באומרו כי זהו אף אחד, רק נהגו. רבי אריה השתומם: "אף אחד? הנהג הוא אף אחד?". על אתר הכניסו רבי אריה, הושיבו אל השולחן והגיש בפניו כל מה שהיה לביתו הדל להציע. הוא כרכר סביבו וכמעט ששכח מי הוא בעצם כאן השר...

סיפר מנקה רחוב כי פעם חלף רבי אריה על פניו בעת שעסק בטיאטוא הרחוב, לפתע עצר, פנה אליו בחיוך ואמר לו כי הוא מקנא בו. "בי?" שאל המנקה משתומם, תוך שהוא מגניב מבט אל הסרבל המטונף שעליו, "מה יש לקנא בי?"

ר' אריה חייך אליו את חיוכו הטוב ואמר לו: "כל יום אתה מנקה את עולמו של הקב"ה! הקלה היא בעיניך? היודע אתה כמה זכויות תלויות בכך?"

"באותו יום", העיד המנקה, "הרגשתי מלך".

כוחה של מילה היוצאת מליבו של רבי אריה.

וזה היה סוד חייו. להתבונן בנפש האנשים, לראות את החלק הטוב ולהשתתף. לו כל אחד אחר היה חולף על פני אותו מנקה ואומר לו את שר' אריה אמר לו, אין ספק כי הדברים לא היו מותירים רושם כביר כל כך. אך מפיו של איש האמת, שכאשר הוציא את מילותיו מפיו אפשר היה להבחין באמתותם הבוהקת, ולשאוב מהם כוחות גדולים של תקווה, הייתה משמעות אחרת.

 

וכבוד גדול עשו לו במותו

רבי אריה נלקח לבית עולמו לדאבון כל לב ביום שישי ערב שבת הגדול, ט' ניסן תשכ"ט בירושלים עיר הקודש, בהיותו בן פ"ו שנים. ההלוויה התקיימה בשעות אחר הצהרים לפני כניסת השבת, וכך קוימה צוואתו שלא להספיד אחר מיטתו.

אחרי מיטתו צעדו גדולי ישראל, רבנים וראשי ישיבות, אך גם שרים וראשי עיריות, שחבו לו את חייו כשבא לבקרם בהיותם מאחורי הסורגים, טרם קום המדינה.

הוא הותיר אחריו תורה שלמה של מידות האדם, אורח חיים של נתינה וחסד, ועם שלם, על כל פלגיו וגווניו, אבל וכואב, ומנסה לשמר ולזכור את ספר המוסר החי, את הלב הפועם והפתוח לרווחה לכל איש ישראל באשר הוא שם.

 

איש אשר רוח בו

נפשו הרחבה והעמוקה מני ים, הצליחה לרדת לנבכי נפשות התלמידים הרבים שעברו תחת ידיו, בין שערי המוסד הגדול והראשון בישראל, 'עץ חיים', ולהדריכם בדרך העולה בית ה'

 

הזהרו בבני עניים

עם שיעור קומתו של רבי אריה, הוא ידע גם לרדת לרגשות דקים ולחוש את צער הזולת, גם אם היה זה נער רך בשנים.

מנהג היה בתלמוד תורה 'עץ חיים' באותם ימים, לשגר לחתן בר מצווה כדורון דרשה, ספר שנקנה בכספי החברים לספסל הלימודים. כל תלמיד היה נותן סכום כספי קבוע, קונים ספר, ואין הספר ניתן כשי כל עוד לא עלה על העמוד הראשון קולמוסו של רבי אריה. בכתב ידו המיוחד והנדיר היה כותב את ההקדשה בשם החברים. מתנה ללא הקדשה של רבי אריה - כגוף ללא נשמה.

מספר רבי שניאור מייזליש: בכיתתי למד תלמיד אחד, בנם של עניים מרודים, אשר מחמת הדחק לא היה ביכלתו להשתתף בקניית דורון לחברים שהגיעו למצוות. כאשר הגיעו אותו תלמיד למצוות, לא אבו התלמידים לקנות לו ספר מתנה לבר-מצווה.

יומיים לפני הבר-מצווה, פגשני רבי אריה ושאלני: "מדוע לא הביאו אליי את המתנה עבור פלוני על מנת שאכתוב את ההקדשה כמקובל? הרי בעוד יומיים הבר מצווה". השבתי לו, שמאחר ותלמיד זה לא השתתף בקניית מתנה לשאר התלמידים, על כן אין קונים גם לו.

"לך לביתי" ציווה עלי רבי אריה "ואמור לאשתי שתיתן בידך את ה'חמישה חומשי תורה' הנמצאים על המדף העליון שבארון הספרים והביאם אלי". עשיתי כמצוותו.

משהבאתי את הספרים נאנח ואמר: "לא, לא לאלו התכוונתי. חזור ואמור לאשתי תחי', כי על המדף העליון מונחים 'חמישה חומשי תורה' חדשים שניתנו לבני חיים יעקב כמתנה לבר מצווה. החומשים הללו שהבאת אליי אינם חדשים ולא יאה לתיתם כמתנה לבר מצווה. ואילו החומשים של בני, חדשים הם וטרם השתמש בהם"...

ואכן, הורדו הספרים החדשים ורבי אריה כתב הקדשה בשם כל התלמידים, וכך זכה גם תלמיד זה למתנה בזכותו של רבי אריה.

בשעת כתיבת ההקדשה אמר רבי אריה: מי יודע כמה צער היה מצטער אותו תלמיד בראותו את בני כיתתו באים לשמחתו בידיים ריקניות והרי זו שפיכות דמים ממש. וכי בשל כך שנבצר ממנו מלהשתתף בשל אחרים - אשם הוא? חלילה! צריך לעשות הכל ובלבד למנוע מנער שבן עניים הוא...

 

ובלכתך בדרך

רבים מילדי הת"ת הגיעו מבתים מרוחקים, שהעדיפו את מסורת החינוך הערכית של 'עץ חיים' ששמה יצאה לתהילה בכל הארץ.

י. דמיטרובסקי, היה אחד מאלה, אשר בהמשך הפך להיות פרוספסור נודע. וגם אז, שנים רבות לאחר מכן סיפר ברוב רגש על אותם ימים כשהיה תלמיד ב'עץ חיים': בן יחיד הייתי להוריי ששלחו אותי ללמוד ב'עץ חיים'. הייתי אז רק בן עשר שנים. התגוררנו בשכונה מרוחקת מאד, בשכונת 'נחלת שבעה'. כשנודע הדבר לרבי אריה, הוא התחיל ללוות אותי מדי יום לאורך כל הדרך, מהלך הליכה ניכר, במשך שנה תמימה!

 

עשה זאת למעני

אחד התלמידים שהוריו היגרו לאוסטרליה הרחוקה, ביקשו להעניק לבנם חינוך תורני, אחרי שלמד בבית הספר האוסטרלי 'הר הצופים'. בשנת תש"ט הם שלחו את בנם לירושלים לאחד מקרובי משפחתם שהיה מזכיר הממשלה לשעבר (זאב שרף), עם הבקשה שירשום אותו בתלמוד תורה 'עץ חיים'!

משנכנס הילד לתלמוד תורה, הרגיש עצמו כנטע זר. לבוש היה בחליפה הנהוגה בבית הספר באוסטרליה, מכנסיים קצרות ומעיל, שעל דש הבגד התנוסס תג בית הספר. אף מגודל היה בבלורית שובבה והנערים שבמחיצתו חשו זרות כלפיו.

הנער היה נבוך, בודד ועזוב ולא ידע לשית עצות בנפשו. והנה, באחד הימים, ניגש אליו רבי אריה לווין, הניח זרועו על כתפו של הנער, נכנס עמו לכיתה ואמר לתלמידים:

"ברצוני שתכירו את 'בן משפחתי' שזה מקרוב זכה לעלות לארצנו הקדושה מאוסטרליה הרחוקה כי חשקה נפשו בתורה ולפיכך הגיע לירושלים כדי להסתופף בהיכלנו. בקשתי מכם: אנא קרבוהו אליכם"...

התלמיד סיפר, "לאחר דבריו הנרגשים של רבי אריה, הכל ביקשו את קרבתי, חשתי שנולדתי מחדש"...

 

שלא תהא קנאת אדם עלי

בהיותו משגיח בת"ת 'עץ חיים', למד שם גם בנו, חיים יעקב (שלפני פטירתו שימש כרבה של פרדס חנה).

הילד התגלה כבעל כשרון נדיר ובעל זכרון מופלא. ה'חברותא' שלו היה הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך, אשר היה מכנהו בכינוי של חיבה, 'העילוי'. לא אחת, כאשר המלמד ביקש ממנו לומר תוספות מסוים, היה חיים יעקב אומרו מילה במילה. דבר זה חזר ונשנה מספר פעמים. המלמד המופתע חשב כי הנער קורא את ה'תוספות' מתוך הגמרא, אך מה רבה היתה פליאתו בראותו כי הגמרא פתוחה בעמוד אחר לגמרי...

בתום שנת הלימודים נכתבה לו הערה על גבי התעודה בכתב ידו של המלמד, "המלאכים למדו אתך"...

משראה זאת רבי אריה, החליף את תעודת בנו בתעודה אחרת, בה היו הציונים במדרגה פחותה וזאת, הן כדי שלא יגבה לבו של הנער והן כדי שלא יקנאו בו חבריו לכיתה...

 

תענה ותאמר סלחתי

אצל רבי אריה, גם נער צעיר לימים, היה ראוי לכל יחס של כבוד ובנפשו הטהורה הוא הקפיד על כך בכל לב.

סיפר רבה הראשי של ירושלים, הרה"ג רבי בצלאל ז'ולטי זצ"ל, כי בהיותו ילד קטן, גם הוא היה מתלמידי המוסד 'עץ חיים'.

באחד הימים ערכו התלמידים מעשי קונדס כלשהו וחשדו של רבי אריה נפל עליו. "הסברתי שזו טעות ואינני מעורב כלל בשום מעשה קונדס ורבי אריה התרשם מדברי והבטיח לבדוק את טענותיי", סיפר רבי בצלצל את הסיפור מימי עלומיו.

לפנות ערב, הופיע רבי אריה בבית הוריי וביקש להביע את התנצלותו בפניי...

הוא בדק כהבטחתו ומצא שאכן לא היה לבצלצל קשר לחשד ובא לבקש ממנו סליחה ומחילה על שגער בו. "הוא לא עזב את הבית, עד אשר אמרתי לו שאני מוחל לו בלב שלם. הוא לא המתין עד למחר כדי שלא להלין כעס של זולתו חלילה, גם אם מדובר בסך הכל בילד קטן...".

כעין זה סיפר אחד מתלמידיו: בהיותי נער קטן, נמנה הייתי על תלמידי ישיבת 'עץ חיים'. באחד הלילות, הופתעו הוריי בראותם את רבי אריה ניצב בפתח ביתנו. התברר שבצהרי אותו יום, ניגשתי לחדרו של רבי אריה, כדי לשאול אותו דבר מה. הוא היה עסוק עד מאד באותה שעה ולכן ביקש ממני רבי אריה בעדינות שאמתין לו שעה קמעא. משהמתנתי שעה ארוכה ונוכחתי לדעת כי עדיין לא סיים את ענייניו - הלכתי לביתי. בלילה, הופתעתי כאשר רבי אריה סר לביתי כדי לשמוע מה היה לי לומר לו. מתברר, כי נזכר ועלה החשש בליבו, שמא ציערני בהמתיני לשווא ואני אך ילד רך... מחשבה זו הטרידה אותו.

תמהו הוריי ואמרו לו: "רבי אריה, וכי בשל כך היית צריך להטריח עצמך ולכתת רגלך בלילה להגיע אל בנינו? והרי יכול היית לשאלו למחרת היום מה היה חפצו!".

ענה רבי אריה, "רציתי להפיס דעתו של בנכם ולא חפצתי שיצטער בשל כך אף לילה אחד"...

 

מסתפק במועט

עבור עצמו לא ביקש רבי אריה מאומה. אפילו במסגרת התלמוד תורה, היו דרישותיו צנועות ומינימליות לחלוטין.

וכשם שדירתו צנועה היתה, כך היה חדרו בת"ת 'עץ חיים'. הוא שיכן עצמו תחת המדרגות והרגיש בנוח...

כשהתרחבו אגפי התלמוד תורה, סירב רבי אריה שיתקינו לו חדר בפני עצמו. לבסוף עלה בידי הממונים על הישיבה להשפיע עליו כי ישתכן בסוף הפרוזדור הארוך, שם איווה לו למושב כ'חדר' לאחר שקטע האחרון של הפרוזדור הופרד על ידי מחיצת עץ...

 

בפיך ובלבבך לעשותו

בשעת צהריים שטופת שמש של תחילת עונת האביב, שיחקו הזאטוטים בחצר התלמוד תורה וחמדו להם לצון. הם לכדו פרפר והחזיקוהו בכפות ידיהם הקטנטנות וסגרו עליו מכל עבר.

הם חיפשו אדם שיתאים לעניין וכשראו את המשגיח הרוחני, רבי אריה, חולף בחצר, הם החליטו כי איתו המשחק יצליח. הם ניגשו אליו ושאלוהו: "הפרפר שבידינו - האם הוא חי או מת?".

נדברו הילדים הקטנים ביניהם, להתחכם עם המשגיח הגדול, כך או כך: אם רבי אריה ישיב "הפרפר חי", הם ימעכו אותו וימיתוהו. ואם יאמר, "הפרפר מת", הם יפתחו את ידיהם ויפרח לו הפרפר...

בעיניו הנבונות הבין רבי אריה את התעלול וניצל את הרגע כדי להכניס לליבם דברים גדולים מהשגתם.

"האם אתם יודעים למה הדבר דומה? ללימוד התורה. הוא נמצא אצלנו ובידינו. אם רק נחליט שאנו רוצים בה, הוא יהפוך לחלק מאיתנו. אך אם לא, הוא יפרח מייד ואיננו.

"ילדים יקרים", סיים רבי אריה וענה להם, "גם בתורה וגם כעת, בידכם הדבר" - - -